"out of State" translation into Swedish

EN

"out of State" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of State" in context.

Context sentences for "out of State" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs previous speakers also pointed out, increased state deficits give cause for concern.
Såsom också föregående talare pekar på är den ökade statsskulden en anledning till oro.
EnglishThis file could open up a lot of out-of-state business for me, you understand?
Det här uppdraget skulle kunna leda till en massa jobb för mig...... runt om i landet, förstår du?
EnglishA successive phasing out of State aid is required, and more and more markets must be opened up to competition.
En successiv avveckling av statsstödet behövs, och alltfler marknader måste öppnas för konkurrens.
EnglishThis March I responded to the Kreissl-Dörfler report by setting out the state of negotiations at that time.
I mars svarade jag på betänkandet från Kreissl-Dörfler genom att redogöra för förhandlingsläget vid den tidpunkten.
EnglishIt also appears to me that whole subjects have been left out completely - state-sponsored terrorism, for example.
Jag tycker också att det verkar som om hela ämnen har utelämnats helt och hållet - statsunderstödd terrorism t.ex.
EnglishIn the vote, Parliament ruled out a state of affairs in which national taxation would be an option for countries that wanted this.
Parlamentet uteslöt i omröstningen att nationell beskattning skulle vara möjlig för länder som så önskar.
EnglishThe other night, I was out of state.
Härom natten var jag i en annan delstat.
EnglishThe Commission has brought and won legal actions against Member States which have paid out unlawful state aid to shipyards.
Kommissionen har drivit och vunnit en rad processer mot medlemsstater, som har betalt ut otillåtet statsunderstöd till skeppsvarv.
EnglishAdditionally, we know that there is a high risk of nuclear materials falling into the hands of terrorists, often completely out of state control.
För det tredje måste brott mot icke-spridningsfördraget mötas med sanktioner, beslutade av FN: s säkerhetsråd.
EnglishWe all know that conventional economic stimulus packages fizzle out, increase state indebtedness and have no long-term impact.
Vi vet alla att konventionella ekonomiska stimulanspaket rinner ut i sanden, ökar statsskulden och inte har någon långsiktig inverkan.
EnglishFirst of all, it maps out a State structure that is much too heavy and too rigid for a diversity of countries with very differing concerns.
För det första stakar den ut en statsstruktur som är alltför tungrodd och rigid för så många olika länder med vitt skilda problem.
EnglishAdditionally, we know that there is a high risk of nuclear materials falling into the hands of terrorists, often completely out of state control.
Dessutom vet vi att det finns en stor risk för att kärnmaterial hamnar i händerna på terrorister, ofta helt utanför statlig kontroll.
EnglishI would therefore like to thank Mrs Fraisse for her initiative to map out the state of affairs with regard to performing arts in the EU and the candidate countries.
Jag tackar därför Fraisse för hennes initiativ att kartlägga situationen för teaterkonsten i Europeiska unionen och kandidatländerna.
EnglishHowever, it is only interested in transparency with regard to public undertakings and only in terms of finding out whether state aid distorts competition between public and private undertakings.
Men den enda öppenhet som är intressant gäller de offentliga företagen och endast frågan om huruvida statligt stöd inte riskerar att snedvrida konkurrensen mellan offentliga och privata företag.

Other dictionary words

English
  • out of State

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.