"out of steam" translation into Swedish

EN

"out of steam" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of steam" in context.

Context sentences for "out of steam" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
Utan sociala framsteg kommer den ekonomiska tillväxten förr eller senare att tappa fart.
EnglishThis, therefore, is not the time to run out of steam or to throw in the towel.
Därför är det nu inte läge att tappa orken eller att kasta in handduken.
EnglishEvery effort was made, no cost was spared; perhaps we just ran out of steam.
Alla ansträngningar gjordes, inga kostnader undveks. Kanske förlorade vi bara styrfart.
EnglishWithout growth, however, the boldest structural measures run out of steam.
Utan tillväxt kan dock luften gå ur de djärvaste strukturåtgärder.
EnglishThe EU should not run out of steam now that the euro is to be introduced.
EU: s energi får dock inte ta slut i och med införandet av euron.
EnglishIn a more open world than that of 1929, any national action will quickly run out of steam.
I en öppnare värld än den som rådde 1929 kommer luften snabbt att gå ur alla nationella åtgärder.
EnglishYet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
Men det liberala EU:s projekt och verksamhet har också runnit ut i sanden på ett spektakulärt sätt.
EnglishThe pack will run out of steam in exactly three, two, one.
Ångan tar slut om...... tre... två... ett... nu!
EnglishI am asking you to understand, at last, that the current model of European integration has run out of steam.
Jag ber er att äntligen inse att luften helt har gått ur den nuvarande modellen för europeisk integration.
EnglishHe is the messenger for a presidency that has run out of ideas, run out of steam and is rapidly running out of time.
Han är budbäraren för ett ordförandeskap som har slut på idéer, har tappat orken och som har ont om tid.
EnglishMany commentators and participants shared the fear that this movement would run out of steam, but that has not been the case.
Många kommentatorer och deltagare var rädda att luften skulle gå ur denna rörelse, men det har inte inträffat.
EnglishNot only do the Union's policies risk running out of steam, but there is the danger that the Community spirit might weaken.
Inte bara skulle unionens politikområden riskera att få slut på bränsle, gemenskapsandan riskerar också att försvagas.
EnglishLadies and gentlemen, although the peace process may have run out of steam, the underlying principles still apply and are indisputable.
Mina damer och herrar! Fredsprocessen må vara fullständigt banaliserad, men dess principer är i likhet med tidigare giltiga och omistliga.
EnglishThe European Parliament must relaunch a campaign that is running out of steam, and I welcome the own-initiative report on which we are voting today.
Europaparlamentet måste ge en nystart åt en kampanj som tappat farten, och jag välkomnar det initiativbetänkande som vi röstar om i dag.
EnglishEurope today is running out of steam despite the fact that it has a higher percentage of educated people than more successful countries such as China or India.
Dagens Europa håller på att tappa ångan trots att det har fler utbildade medborgare än mer framgångsrika länder som exempelvis Kina eller Indien.
EnglishThe experience of imposing sanctions on India and Pakistan in the days when they were fledgling nuclear states shows that sanctions very rapidly run out of steam.
Erfarenheterna av införandet av sanktioner mot Indien och Pakistan när de var nya som kärnvapenstater visar att sanktioner mycket snabbt förlorar sin styrka.
EnglishResults are mediocre, growth is weak, domestic demand is running out of steam and unemployment is severe, whilst inequality and poverty are on the rise.
Resultaten är allt annat än lysande, tillväxten är svag, den inhemska efterfrågan håller på att tappa styrfarten och arbetslösheten är svår, samtidigt som ojämlikhet och fattigdom är på uppåtgående.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, you will not admit it, but the reality is blatantly obvious: the idea or, at least, the myth of a liberal Europe has run out of steam.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Ni kommer inte att hålla med om det, men verkligheten är mycket tydlig: tanken på eller åtminstone myten om ett liberalt EU har runnit ut i sanden.

Other dictionary words

English
  • out of steam

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.