"out of sync" translation into Swedish

EN

"out of sync" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of sync" in context.

Context sentences for "out of sync" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey're also totally out of sync in romantic relationships, which build gradually and subtly.
De är också helt osynkade i kärleksrelationer som byggs upp gradvis och subtilt.
EnglishThere are three reasons that I believe that boys are out of sync with the culture of schools today.
Där finns tre skäl anser jag till att pojkar är ur synk med kulturen på skolorna idag.
English   Mr President, I see we have two clocks in this Chamber, and they seem to be completely out of sync.
   – Herr talman! Jag ser två klockor här i kammaren, och de tycks vara helt osynkroniserade.
EnglishThe next reason that boys' cultures are out of sync with school cultures: there are fewer male teachers.
Nästa skäl är att pojkars kultur är ur synk med skolans kultur där finns färre manliga lärare.
EnglishThird reason that boys are out of sync with school today: kindergarten is the old second grade, folks.
Tredje skälet att pojkar är ur synk med skolan idag: förskolan är den gamla andra klass, gott folk.
EnglishThat means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
Det innebär att de är helt osynkade med traditionell undervisning som är analog, statisk och interaktivt passiv.
EnglishOnce again, a European Parliament resolution is out of sync with the reality which it intends to change.
Än en gång har en resolution från vårt parlament släpat efter i förhållande till den verklighet som den försöker förändra.
EnglishThe fear felt by our fellow citizens is out of sync with what is being done, and done well, by the European Central Bank.
Den rädsla som medborgarna känner är inte synkroniserad med det som görs, och som görs på ett bra sätt, i Europeiska centralbanken.
EnglishFinally, I am raising these points because our election cycles and the cycle of challenges we face are out of sync: we deal well with the problems that fit into four- or five-year cycles.
Slutligen tar jag upp dessa punkter eftersom vår valcykel och den cykel av utmaningar som vi står inför är ur fas: vi behandlar de problem som passar in i fyr- eller femåriga cykler.

Other dictionary words

English
  • out of sync

More translations in the English-Portuguese dictionary.