"out of the air" translation into Swedish

EN

"out of the air" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the air" in context.

Context sentences for "out of the air" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we cannot believe that it is possible to create jobs out of thin air.
Men man kan inte tro att vi kommer att skapa arbetstillfällen ur tomma intet.
EnglishFirstly, we should recognise that Europol did not appear out of thin air.
För det första bör vi erkänna att Europol inte uppstod ur tomma intet.
EnglishThe timetable with regard to the issue of waste was pulled out of the air and is completely unrealistic.
Tidtabellen för frågan om avfallet greps ur luften och är fullständigt orealistisk.
EnglishYou created him out of thin air, you know, you raised him right.
Du skapade honom av tunn luft, och du har uppfostrat honom rätt.
EnglishThat means that we cannot just pluck a statement out of thin air and say that we will tighten these up further.
Därför kan vi inte utan vidare säga att vi kommer att göra en ytterligare skärpning.
EnglishThese were not invented figures, plucked out of the air.
Det var inga siffror som var gripna ur luften eller påhittade.
EnglishI maintain that this view has just been plucked out of thin air.
Jag vill hävda att det är taget helt ur luften.
EnglishMerely pulling proposals out of the air is not enough.
Att bara slumpmässigt lägga fram förslag, räcker inte.
EnglishThis is not an idea we have plucked out of the air.
Detta är inte en idé som vi har plockat ur tomma intet.
EnglishFor many years, the banks made money out of thin air using opaque structures and, in 2008, this bubble burst.
Under många år tjänade bankerna pengar på luft med hjälp av svåröverblickbara strukturer, och 2008 sprack denna bubbla.
EnglishFirst, we feel that the costs calculated by the grid operators appear to have been plucked out of thin air.
För det första: De kostnader som nätbolagen för närvarande har räknat fram betraktar vi som sagolika och för bra för att vara sanna.
EnglishWe do not conjure it out of mid-air.
Vi kan inte trolla fram dem ur tomma intet.
EnglishThey have not been plucked out of thin air.
EnglishThis is not a figure plucked out of the air: it is an attempt to provide an honest assessment of what our rhetoric actually means.
Detta är ingen siffra som är tagen ur tomma luften: Det är försök att ge en ärlig redovisning av innebörden av vår retorik.
EnglishAfter technical changes had been made, we carried out a second air quality check, the results of which are available for asbestos.
Efter att ha gjort en del tekniska justeringar genomförde vi en andra luftanalys, där vi har fått resultaten när det gäller asbest.
EnglishParliament's proposal to extend maternity leave to 20 weeks on full pay, six of them after the birth, has by no means been plucked out of the air.
Parlamentets förslag att utöka mammaledigheten till 20 veckor med full betalning, varav sex veckor efter förlossningen, är inte på något sätt gripet ur luften.
EnglishThe Agency will be able to set up its own specialised sections, thus incorporating the work now carried out by land, air and sea centres, where these exist.
Byrån kommer att kunna inrätta egna specialavdelningar, och därmed införliva det arbete som nu utförs vid land-, luft- och sjöcentrum, där dessa finns.
EnglishI would therefore be very grateful, Mr President, if you could do something to find out why the Air France flights have been cancelled.
Av denna anledning, herr ordförande, skulle jag vara mycket tacksam om ni kunde göra någonting i den här frågan för att få reda på motiven till att Air France ställt in sina flygning.
EnglishYou would eliminate another quarter if your farming and your forestry practices took carbon out of the air and put it back in the soil and the plants, where it should be.
Man skulle eliminera ytterligare en fjärdedel om jord- och skogsbruket tog kol från luften och förde det tillbaka till jorden och växterna där det hör hemma.
EnglishThe Agency will be able to set up its own specialised sections, thus incorporating the work now carried out by land, air and sea centres, where these exist.
Byrån kommer att ha en styrelse som enligt kommissionens förslag skulle bestå av tolv företrädare för medlemsstaterna, vilka skulle utses av rådet, och två företrädare för kommissionen.

Other dictionary words

English
  • out of the air

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.