"out of the country" translation into Swedish

EN

"out of the country" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the country" in context.

Context sentences for "out of the country" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOver the last 30 years, what's happened that's ripped the heart out of this country?
Under de senaste 30 åren, vad har hänt som slitit ut hjärtat på det här landet?
EnglishHowever, the death sentence has not been carried out in the country since 1984.
Man har dock inte verkställt ett dödsstraff i landet sedan år 1984.
EnglishI should point out that the country's economic situation is deeply affected.
Jag vill framhålla att landets ekonomiska situation är djupt påverkad.
EnglishWe do not need any assistance in this from people it took us 700 years to get out of our country!
Vi behöver ingen hjälp av det folk som det tog oss 700 år att bli av med!
EnglishParliament was dissolved and many MPs were murdered, imprisoned or driven out of the country.
Parlamentet upplöstes och många parlamentsledamöter mördades, fängslades eller fördrevs ur landet.
EnglishMr Lukashenko has taken action to make it difficult for Belarusians to travel out of the country.
Alexander Lukasjenko har vidtagit åtgärder för att försvåra för vitryssar att resa ut ur landet.
EnglishMr Lukashenko has taken action to make it difficult for Belarusians to travel out of the country.
Alexander Lukasjenko har vidtagit åtgärder för att försvåra för vitryssar att resa ut ur landet.
EnglishThe death penalty has not been carried out in the country since 1984.
Inga dödsstraff har verkställts i landet sedan år 1984.
EnglishIt is ridiculously difficult to get out of this country, to escape.
Det är absurt svårt att ta sig ut ur landet, att fly.
EnglishThis is the core message, I think, to the Americans, who go all out for their country's military power.
Det tycker jag är kärnan i budskapet till amerikanerna, vilka satsar allt på sitt lands militära makt.
EnglishIt is unacceptable that such a punishment is carried out in a country that considers itself advanced.
Det är oacceptabelt att ett straff av ett sådant slag verkställs i ett land som anser sig vara långt kommet.
EnglishA London-based minister should not be able to throw him out of the country just to look tough.
En minister baserad i London bör inte ha möjlighet att kasta ut honom ur landet bara för att göra ett tufft intryck.
EnglishIt includes public floggings carried out in the country's capital to demonstrate the power of radical Islamists.
Det omfattar offentliga spöstraff som utförs i landets huvudstad för att visa de radikala islamisternas makt.
EnglishBut it is the responsibility of Belgium to look after their policemen's behaviour when they send a person out of the country.
Men det är Belgiens ansvar att se över sina polismäns beteende, när de utvisar en person ur landet.
EnglishShe found out the following day that she would have to be out of the country on the concert date, and attempted to cancel her order.
Dagen därpå insåg hon att hon inte skulle kunna gå på konserten och försökte avboka biljetten.
EnglishKosovars have been driven out of their country in dramatic circumstances or are actually refugees within it.
Kosovoalbaner fördrivs från sitt land under dramatiska omständigheter eller är nu flyktingar till och med inom landet.
EnglishSweden is usually singled out as the country with the greatest equality, but the fact is that men and women are not equal in Sweden.
Sverige brukar pekas ut som världens mest jämställda land, men män och kvinnor i Sverige är inte jämställda.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, as we discuss the prospects for Iraq, we see before us the images coming out of that country.
Det är bilder av krig, ett krig som tycks pågå för evigt, en konflikt där det är svårt att vara optimistisk.
EnglishAll of those who, for a long time now, have been going in and out of this country, have kept up the pressure for this problem to be resolved.
Alla som sedan lång tid tillbaka reser ut och in i landet har alltid hävdat att problemet måste lösas.
EnglishThey are here illegally because there is no way that they can get out of their country, which is at war, in a legal way.
De är här olagligt därför att de inte har någon möjlighet att lämna sitt land, som befinner sig i krig, på ett lagligt sätt.

Other dictionary words

English
  • out of the country

Moreover, bab.la provides the English-German dictionary for more translations.