"out of the ordinary" translation into Swedish

EN

"out of the ordinary" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the ordinary" in context.

Context sentences for "out of the ordinary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI find it strange that this has to be stated as something out of the ordinary.
Jag anser att det är konstigt att detta måste fastslås som något egendomligt.
EnglishI have to go out and meet ordinary people every day and deal with their ordinary concerns.
Jag måste gå ut och träffa vanliga människor varje dag och ta itu med deras vardagsbekymmer.
EnglishSo the idea of working for 18 hours at a stretch is not, in itself, anything out of the ordinary.
Det är inte i sig ovanligt att ha arbetat 18 timmar i sträck.
EnglishEverything else is done according to the d'Hondt system, and nothing out of the ordinary is planned for Thursday.
Allt annat sker i enlighet med d'Hondt-systemet, och inget annat planeras för torsdag.
EnglishThere is, therefore, nothing out of the ordinary in them, Mrs Lambert.
Det är det alltså inget konstigt med, fru Lambert!
EnglishWe are therefore not doing anything out of the ordinary.
Det rör sig alltså inte om någon extraordinär åtgärd.
EnglishMr President, I realise that this is rather out of the ordinary, but might I not be permitted to take over Mr Lage's question?
Herr talman! Jag vet att det är lite ovanligt, men kunde jag inte få överta Lages fråga?
EnglishAmendment No 5 is the only one that is out of the ordinary, and it is very topical after the Berlin summit.
Det är bara ändringsförslag 5 som är ett speciellt ändringsförslag, samtidigt mycket aktuellt efter toppmötet i Berlin.
EnglishThat is why I agree with Mr Colom I Naval that the 1999 budgetary procedure is nothing out of the ordinary.
Av den anledningen håller jag med Colom i Naval om att detta budgetförfarande 1999 är ett ganska normalt budgetförfarande.
EnglishThis transfer of internal funds to the Union budget can still be carried out under the ordinary procedure.
Denna överföring av interna medel till unionens budget kan fortfarande genomföras inom ramen för det ordinarie förfarandet.
EnglishIt goes without saying that this case was out of the ordinary, since it affected only one manufacturing plant in one country.
Kommissionen ska nu lägga fram en rapport med en utvärdering av övergångsperiodernas effekter under de första två åren.
EnglishThese five years have thus seen changes that are quite out of the ordinary: the pace of our history has stepped up considerably.
Under dessa fem år har alltså förändringar långt utöver det vanliga ägt rum; takten i vår historia har ökat avsevärt.
EnglishIt goes without saying that this case was out of the ordinary, since it affected only one manufacturing plant in one country.
Det behöver inte sägas att det här var ett exceptionellt fall, eftersom det bara gällde en produktionsanläggning i ett land.
EnglishFor the two prospective preschool teachers Angélicka Söderberg and Christine André spring will mean an adventure out of the ordinary.
För de två blivande förskollärarna Angélicka Söderberg och Christine André kommer våren innebära ett äventyr utöver det vanliga.
EnglishMr President, if you look out of the window today, you will see a rather miserable Strasbourg day, which is nothing out of the ordinary.
(EN) Herr talman! Om man tittar ut genom fönstret i dag ser man att det vädermässigt är en ganska tråkig dag i Strasbourg, vilket inte är någonting ovanligt.
EnglishThese five years have thus seen changes that are quite out of the ordinary: the pace of our history has stepped up considerably.
Jag ser en mycket tydlig följd av allt detta: tidigare var EU-skepsisen kanske en lyx som unionen kunde tolerera; i dag, efter dessa förändringar, kan EU-skepsisen bara medföra säkert nederlag.
EnglishThe fact that this failure was treated in this way and that Mr Brok was not even directly informed that he had been accused is completely out of the ordinary.
Det sätt på vilket Elmar Broks underlåtelse hanterats - varvid han inte ens erhöll förstahandsinformation om de anklagelser som riktades mot honom - är fullständigt exceptionellt.

Other dictionary words

English
  • out of the ordinary

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.