"out of the picture" translation into Swedish

EN

"out of the picture" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the picture" in context.

Context sentences for "out of the picture" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce again, Parliament is completely out of the picture in the committee procedure.
Än en gång, i kommittéförfarandet står parlamentet helt och hållet utanför spelet.
EnglishThis is important, because we do not want to leave the small investor out of the picture.
Detta är viktigt, eftersom vi inte vill att småspararen ska vara borta ur bilden.
EnglishThe former deterrent effect of nuclear armament is thus out of the picture.
Kärnvapnens tidigare avskräckande effekt är alltså inte längre aktuell.
EnglishThe Arab world itself often stays completely out of the picture.
Själva den arabiska världen förblir ofta utanför bilden.
EnglishThis is exactly why keeping marriage and family completely out of the picture in this report represents a lost opportunity.
Precis därför är det en missad chans att äktenskap och familj hamnar helt utanför bild i det här betänkandet.
EnglishIf we agree to an urgent procedure now, we would relinquish the possibility of participating, as we would then be out of the picture altogether.
Vi skulle i så fall avsäga oss rätten att påverka, för om vi säger ja till ett brådskande förfarande är vi ute ur bilden.
EnglishFurthermore, given that by 2015 China and India are set to be huge agri-food importers, Brazil will be feeding Asia while Europe is out of the picture.
Sockersektorn är ett exempel på den utsträckning som WTO: s inflytande har på ekonomin både hos individuella stater och hos EU som en helhet.
EnglishIn our opinion, this is where the Green Paper leaves something to be desired, particularly since the alternatives for PVC are kept out of the picture.
Och vilka konsekvenser har de åtgärderna? På den punkten är grönboken enligt oss ofullständig, framför allt då alternativen till PVC inte beaktas.
EnglishBut as we have just heard, it is the ACP countries, the small producers and countries, who are being left out of the picture, unable to intervene.
Dock den som blir efter på vägen, det där - vilket redan har nämnts - ACP-länderna, de små producenterna, de små länderna, som inte kan göra sina stämmor hörda.
EnglishFurthermore, given that by 2015 China and India are set to be huge agri-food importers, Brazil will be feeding Asia while Europe is out of the picture.
Dessutom kommer Brasilien, med tanke på att Kina och Indien kommer att bli enorma livsmedelsimportörer till 2015, att utfodra Asien medan EU försvinner ur bilden.
EnglishWe have to demand of our own governments that they do not allow themselves to be dazzled by the prospect of good business contacts, so that human rights fade out of the picture.
Vi måste kräva av våra egna regeringar att de inte låter sig bländas av utsikterna till goda affärskontakter så att de mänskliga rättigheterna kommer i skymundan.
EnglishHow could the Council endorse such a scheme in June 2002 without proper consultation with the industry and the North East Atlantic Fisheries Council being left out of the picture?
Hur kunde rådet godkänna ett sådant förslag i juni 2002 utan noggranna överläggningar med industrin och utan att ta hänsyn till Nordatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)?
EnglishFinally, nearly everyone has already said it, and I am not about to repeat it, but it is unacceptable for the European Union to continue to send out a disintegrated picture.
Och slutligen, fru talman, nästan alla har sagt det, och jag kommer inte att återupprepa det, men det går inte för sig att Europeiska unionen fortsätter att visa upp en splittrad bild.
EnglishIt is unacceptable that the comitology should leave the European Parliament out of the picture if the directive ever has to be amended again to take account of general food policy rules.
Vi accepterar inte att utskottsförfarandet sätter Europaparlamentet ur spel om direktivet ytterligare en gång skulle behöva anpassas till livsmedelspolitkens allmänna regler.

Other dictionary words

English
  • out of the picture

Moreover, bab.la provides the Korean-English dictionary for more translations.