"out of the question" translation into Swedish

EN

"out of the question" in Swedish

EN out of the question
volume_up
{adjective} [idiom]

out of the question (also: no way)
Så det kommer inte fråga.
Point 5: carbon sinks are out of the question because – or so this House sees it – growing trees are only an interim solution.
Punkt 5: Kolsänkor kommer inte fråga eftersom det, som denna kammare ser det, endast är en tillfällig lösning att plantera träd.

Synonyms (English) for "out of the question":

out of the question

Context sentences for "out of the question" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
En nedskärning på 2 procent skulle inte kunna komma på fråga för revisionsrätten.
EnglishBut it is a bit odd that the Bureau is giving out instructions for Question Time.
Men det är lite konstigt att presidiet ger ut anvisningar för frågestunden.
EnglishI believe that a procedure such as Mr Sjöstedt describes is out of the question.
. Jag anser att ett sådant förfarande som Sjöstedt beskriver är uteslutet.
EnglishA percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
En procents minskning av jordbruksanslagen längs alla poster kommt nicht in Frage.
EnglishI believe that a procedure such as Mr Sjöstedt describes is out of the question.
Jag anser att ett sådant förfarande som Sjöstedt beskriver är uteslutet.
EnglishIt is therefore out of the question to deprive almost all of the Members of new rights.
Det kan därför inte komma ifråga att beröva nästan alla ledamöter nya rättigheter.
EnglishI simply wanted to point out that my question was not motivated by personal interest.
Jag ville bara säga att det som är grunden för min fråga inte är personligt intresse.
EnglishIn the face of the facts of climatic change anything less is out of the question.
Inför de fakta vi har om klimatförändringen har vi inte råd med mindre.
EnglishIn the current circumstances, then, its accession to the EU remains out of the question.
Under rådande omständigheter kan det inte komma i fråga att landet ansluts till EU.
EnglishYou said, Commissioner, that other transport aid is not out of the question in the region.
Ni sade, herr kommissionär, att annat transportstöd inte är uteslutet i regionen.
EnglishThat is not entirely out of the question, although we will have to wait and see.
Det är inte helt uteslutet, men man vet inte när det kommer att ske.
EnglishIt seemed to me madness to leave the response element of this problem out of the question.
Jag ansåg att det var rena vanvettet att utelämna frågan om hur man skall reagera.
EnglishIt is true that the time is not ripe and this is virtually out of the question at present.
Det är sant att tiden inte är mogen och att detta är så gott som uteslutet i nuläget.
EnglishIt is of course out of the question for us to accept such a state of affairs.
Självklart är det inte tal om att vi accepterar sådana förhållanden.
EnglishThat being said, the idea of abandoning the draft Constitution is out of the question.
Men idén att överge utkastet till konstitution kan inte komma i fråga.
EnglishI must emphasise, however, that the promotion of abortion is out of the question.
Jag måste dock betona att främjande av aborter är helt uteslutet.
EnglishSwitching to other agricultural products is often out of the question because of the climate.
Av klimatologiska orsaker är en övergång till andra jordbruksprodukter ofta omöjlig.
EnglishIt is one-sided in being guided by economic interests, which is actually out of the question.
Utgångspunkten är ensidigt de ekonomiska intressena och det är egentligen uteslutet.
EnglishLaos is under single-party rule, and any kind of opposition is out of the question.
Laos är ett enpartiland, och all slags opposition är utesluten.
EnglishThus, a unilateral approach, as far as that is concerned, is out of the question.
Vad det beträffar är ett ensidigt förfarande således av ondo.