"out of the scope" translation into Swedish

EN

"out of the scope" in Swedish

See the example sentences for the use of "out of the scope" in context.

Context sentences for "out of the scope" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat was strange was that so many sectors were taken out of the scope of the 1993 directive.
Det var emellertid märkvärdigt att det var så många sektorer som undantogs från direktivet 1993.
EnglishWe shall leave them out of the scope of our directive and the friends of the railway will thank us.
Vi undantar dem från tillämpningsområdet för vårt direktiv. Järnvägsvännerna kommer att tacka oss för det.
EnglishGod has been left out of the scope of the Constitution.
Gud har lämnats utanför konstitutionens tillämpningsområde.
EnglishI voted in favour of taking inland waterways out of the scope of this Directive for a number of reasons.
skriftlig. (EN) Av flera anledningar röstade jag för förslaget att undanta inre vattenvägar från direktivets räckvidd.
EnglishHow long can a company be kept out of the scope of application of the mandatory-bid rule of the Takeover Bid Directive?
Hur länge kan ett företag undanhållas från tillämpningen av budpliktsregeln i direktivet om uppköpserbjudanden?
EnglishSecondly, we are agreed - in the committee at any rate - that pilot services are to be taken out of the scope of the directive.
Vidare är vi - åtminstone i utskottet för regionalpolitik, transport och turism - eniga om att lotstjänsterna skall falla utanför detta direktivs tillämpningsområde.

Other dictionary words

English
  • out of the scope

More translations in the English-Dutch dictionary.