"out over" translation into Swedish

EN

"out over" in Swedish

See the example sentences for the use of "out over" in context.

Context sentences for "out over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
   . – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
EnglishWe no longer need to set out Parliament's responsibilities over and over again.
Vi behöver inte längre förklara så mycket kring parlamentets behörigheter.
EnglishI regret to say that irrationality may be winning out over rationality.
Det gör mig ont att säga att irrationaliteten kan vinna över rationaliteten.
EnglishWell, that wouldn't be her walking out of the bathroom over there now, would it?
Så det är inte hon som kommer gående ut från toaletten där borta?
EnglishI would not wish there to be a major interinstitutional fall-out over this.
Jag vill inte ha någon allvarligare interinstitutionell konflikt.
EnglishThere is a real danger of consensus breaking out all over the place.
Det finns en verklig fara för att det uppstår ett allmänt samförstånd.
EnglishThis demonstrates therefore that one country is not being singled out for discrimination over another.
Det föreligger alltså ingen diskriminering gentemot det ena eller det andra landet.
EnglishAs Mr Mavrommatis pointed out, the figures have, over the past few years, been on a constant upward curve.
Manolis Mavrommatis påpekade att siffrorna de senaste fem åren konstant har ökat.
EnglishThe Spanish airforce is banned from carrying out such operations over population centres.
Spanska luftstridskrafternas flygplan har förbjudits att genomföra sådana flygningar över tätorter.
EnglishEuropean stress tests have been carried out over the last two years.
Stresstester för EU:s banker har genomförts de senaste två åren.
EnglishIf the aim is to ultimately arrange things legally, then you can bet we will fall out over this.
Vem som sedan i slutändan kommer att ordna det rättsligt, det kommer vi säkert att diskutera.
EnglishWith regard to scope, the campaign is reaching out to over 150 countries worldwide.
Kampanjen når ut till över 150 länder i hela världen.
EnglishExperiments have been carried out for over 30 years, the results of which are well known.
I ett trettiotal år har försök gjorts. Resultaten är kända.
EnglishI regret to say that irrationality may be winning out over rationality.
Vi har tyvärr sett detta vid ett flertal tillfällen.
EnglishThese are only a very few of the primary functions carried out by Parliament over recent years.
Parlamentet har en dominerade roll i penningpolitiken genom utnämnandet av ledamöterna i ECB:s styrelse.
EnglishWe, in Europe, have missed out on growth because over the last few decades coordination has been lacking.
Tillväxten i Europa har stagnerat därför att det saknades samordning under de gångna årtiondena.
EnglishWe have seen that, without them, Member States wriggle out of their responsibilities over and over again.
Utan sådana mål har vi kunnat se hur medlemsstaterna slingrar sig undan sitt ansvar gång på gång.
EnglishOver the past 50 years, some 1 800 conflicts, armed or not, as the case may be, have broken out over these.
Under de senaste 50 åren har de blivit föremål för 1 800 konflikter, vissa väpnade, andra inte.
EnglishThis report suggests that it be phased out over a long period.
Det här betänkandet innehåller ett förslag om att registreringsskatten skall fasas ut under en lång period.
EnglishRemember, when it's over out there, we're all on the same team.
När allt är över där ute tillhör vi alla samma lag.

Other dictionary words

English
  • out over

Search for more words in the Danish-English dictionary.