"out rate" translation into Swedish

EN

"out rate" in Swedish

See the example sentences for the use of "out rate" in context.

Context sentences for "out rate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe same applies to ECHO, which, I might add, is doing a first-rate job out there.
Det gäller också för ECHO som för övrigt utför utmärkt arbete där.
EnglishWhat measures does the European Commission envisage taking to reduce the education drop-out rate?
Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att minska andelen elever som slutar skolan i förtid?
EnglishThis drop-out rate corresponds exactly to the increase in agricultural productivity.
Det är ett procentuellt antal nedläggningar som exakt överensstämmer med produktivitetsutvecklingen i jordbruket.
EnglishWe have an EU-wide school drop-out rate of over 14%.
Fjorton procent av ungdomarna hoppar av skolan i förtid i EU.
EnglishThe statistics bear this out: the unemployment rate in Europe stands at 9.6%, the youth unemployment rate at 20.2%.
Statistiken ger stöd för detta: arbetslöshetsnivån inom EU ligger på 9,6 procent och ungdomsarbetslösheten på 20,2 procent.
EnglishNonetheless, we have a correspondingly high drop-out rate in farms, and we have not managed to satisfy the farming population either.
Ändå har vi alltid motsvarande nedläggningar i jordbruksföretagen, och vi har heller inte tillfredsställt landsbygdens befolkning.
Englishdrop out rate
andelen personer med avbruten skolgång
EnglishHowever, it must be pointed out that flat-rate financial corrections are made for weaknesses in the control systems of the Member States.
Men det måste påpekas att dessa schablonmässiga finansiella korrigeringar genomförs på grund av svagheter i medlemsstaternas kontrollsystem.
EnglishAccording to the official statistics published by Eurostat for 2006, the education drop-out rate among young Europeans aged between 18 and 24 is 15,3%.
Enligt Eurostats officiella statistik för 2006 uppgår andelen europeiska ungdomar mellan 18-24 år som slutar skolan i förtid till 15,3 %.
EnglishThe second context for this report is the common 2020 objectives that we have set for training, employment and the reduction of the drop-out rate.
Den andra förutsättningen för detta betänkande är de gemensamma 2020-målen som vi har angett för fortbildningen, sysselsättningen och avhoppen från skolan.
EnglishI should also point out that the birth rate should continue to be preserved and promoted in these countries, and the voluntary interruption of pregnancy should not be easy.
Jag vill också påpeka att födelsetalen bör upprätthållas och främjas i dessa länder, och att frivilliga aborter inte bör vara lätt.
EnglishHowever, there is reason to believe that the harsh working hours contribute to a significant drop-out rate, with a particular impact on women junior doctors.
Det finns dock skäl att förmoda att de långa arbetstiderna bidrar till att en betydande procent som hoppar av studierna, med en särskild effekt på kvinnliga unga läkare.
EnglishWhy are President Sarkozy and Chancellor Merkel insisting on the destruction of the Irish industrial base in return for a cut in the bail-out interest rate?
Varför insisterar president Nicolas Sarkozy och förbundskansler Angela Merkel på att riva ned den irländska industriella grunden i utbyte mot en sänkning av bailout-räntan?
EnglishThe goals have been set of reducing the school drop-out rate to below 10% and enabling 40% of young people to complete higher education by 2020.
Målet är att minska andelen ungdomar som slutar skolan i förtid till mindre än tio procent och att senast år 2020 kunna ge 40 procent av de unga möjligheten att slutföra en högre utbildning.

Other dictionary words

English
  • out rate

In the Indonesian-English dictionary you will find more translations.