"out some" translation into Swedish

EN

"out some" in Swedish

See the example sentences for the use of "out some" in context.

Context sentences for "out some" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Cox has pointed out some of the disadvantages resulting from this oversight.
En del av nackdelarna med avsaknaden av ett sådant system har Cox illustrerat här.
EnglishAt times, perhaps, their voice drowns out some of the other groups, in my judgment.
Ibland dränker deras röst kanske, enligt min uppfattning, vissa andra gruppers.
EnglishThis is a point on which Robert Sturdy sets out some very useful proposals.
Detta är en punkt där Robert Sturdy presenterar några mycket användbara förslag.
EnglishI want to point out some of the measures we propose for the future in the report.
Jag vill peka på några av de åtgärder som vi föreslår inför framtiden i betänkandet.
EnglishAs Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.
Som Heide Rühle i synnerhet påpekade var vi oeniga med rådet på vissa punkter.
EnglishThe European Works Councils Directive has been crying out for updating for some time.
Direktivet om europeiska företagsråd har länge varit i stort behov av uppdatering.
EnglishThat being said, it is not a useless exercise to point out some fundamental factors.
Mot bakgrund av det kan det vara lönt att nämna några grundläggande faktorer.
EnglishIt does not hesitate to point out that some Member States perform better than others.
Man tvekar inte att påpeka att vissa medlemsstater presterar bättre än andra.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Det visar sig nu att det finns vissa mycket alarmerande tendenser i det landet.
EnglishNext, I must say that my group supports the need to set out some positive measures.
Sedan vill jag säga att min grupp stöder behovet av att fastställa positiva åtgärder.
EnglishFirstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
För det första vill jag framhäva några centrala delar av resultatet av medlingen.
EnglishI would now like to point out, Mr President, some of the main points that are emerging.
Låt mig understryka, herr ordförande, några av de huvudpunkter som framträder.
EnglishFor a while, it looked like seals were set to die out completely in some coastal areas.
Ett tag verkade det som att sälarna var dömda att dö ut helt inom vissa kustområden.
EnglishCan you take a Iook into my old company...... check out some supervisors?
Kan du ta en titt på min gamla arbetsplats...... och kolla upp några chefer?
EnglishThe communication from the Commission sets out some of the options that are available.
I kommissionens meddelande framförs några av de tillgängliga alternativen.
EnglishAs you will know, Europol has in recent weeks carried out some outstanding work.
Som ni känner till har Europol uträttat ett utomordentligt arbete under de senaste veckorna.
EnglishIt must be difficult for them, because here we are pointing out some of their faults.
Det måste vara svårt för dem, eftersom vi sitter här och påpekar vissa av deras brister.
EnglishI will not be selling out my principles as some in this Chamber are willing to do.
Jag kommer inte att sälja ut mina principer, som vissa här i parlamentet är villiga att göra.
EnglishMr President, I should just like to point out that some of us are very environmentally friendly.
Herr talman! Jag vill bara understryka att en del av oss är mycket miljövänliga.
EnglishAnd this crisis must prompt us to carry out some historic reforms.
Den krisen måste även vara en utmaning för att genomföra historiska reformer.

Other dictionary words

English
  • out some

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hungarian-English dictionary.