"out through" translation into Swedish

EN

"out through" in Swedish

See the example sentences for the use of "out through" in context.

Context sentences for "out through" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo what we have, increasingly, is cell phones just permeating out through society.
Så vad vi har, alltmer, är att mobiltelefoner tränger sig ut igenom hela vårt samhälle.
EnglishThat is cheating and must be rooted out through a policy of accurate and random testing.
Det är fusk och måste utrotas genom ett system med exakta stickprovstester.
English The basic tasks to be carried out through the European System of Central Banks shall be:
    Europeiska centralbankssystemets grundläggande uppgifter skall vara att
EnglishMadam President, I had to find out about these facts through a journalist who rang from Spain.
Fru talman, jag fick reda på detta via en journalist som ringde mig från Spanien.
EnglishThat is the message that we want to send out through the Stockholm Programme.
Det är det budskapet som vi vill förmedla i Stockholmsprogrammet.
EnglishThe first question is: could this part be separated out to get it through more quickly?
Första frågan lyder: Kan denna del behandlas för sig, så att man kan få igenom den snabbare?
EnglishThe money is paid in by the national grid operators and paid out to those providing through lines.
Pengarna betalas av de nationella nätbolagen till dem som bygger ledningarna.
EnglishThe Member States must carry out their responsibilities through their civil aviation authorities.
Medlemsstaterna måste fullgöra sina skyldigheter via sina civila luftfartsmyndigheter.
EnglishUnfortunately, so far, nothing positive has come out of this, through no fault of Greece's.
Tyvärr har detta inte lett till något positivt alls, vilket definitivt inte är Greklands fel.
EnglishWe are not afraid of searching out a durable compromise through a sensible conciliation process.
Vi är inte rädda för att söka en hållfast kompromiss i ett vettigt förlikningsförfarande.
EnglishThis problem is getting out of hand, perhaps through lack of information and research.
Vi håller på att tappa greppet om denna fråga, kanske på grund av brist på information och studier.
EnglishThe first question is: could this part be separated out to get it through more quickly?
För det tredje har vi beslutat att ta med även denna fråga i lagförslaget till den framtida rättsliga ramen.
EnglishThe roadmap has already been laid out for us through the Ahtisaari Plan.
Vi har redan en färdplan i form av Ahtisaariplanen.
EnglishIt is currently carried out through taxes or by redistributing income between the various operators.
Det sker i dag med avgifter eller genom att man omfördelar inkomster mellan de olika operatörerna.
EnglishWell, there is an alternative, namely to force Milosevic out of Kosovo through the deployment of ground troops.
Jo, det finns ett alternativ, nämligen att med marktrupper tvinga Milosevic ut ur Kosovo.
EnglishPublic opinion chased it out through the door, yet you now seek to bring it back in through a window.
Den allmänna opinionen jagade ut den genom dörren, men nu försöker ni ändå ta tillbaka den bakvägen.
EnglishI pointed out that through that period Parliament has exercised considerable restraint on spending.
Jag påpekade att parlamentet under hela denna period varit mycket restriktiv när det gäller utgifterna.
EnglishThe only way out of poverty is through business enterprise.
Den enda vägen ut ur fattigdom är genom företagande.
EnglishThe Commission ensures that the regulation is properly applied and therefore has carried out the investigation through OLAF.
Kommissionen ser till att förordningen tillämpas korrekt och har därför gjort utredningen genom Olaf.
EnglishPractical steps need to be taken and thought out and implemented through an early warning and early response system.
Praktiska steg behöver vidtas och tänkas ut och genomföras genom ett system för tidig varning och tidig reaktion.

Other dictionary words

English
  • out through

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.