"out to dry" translation into Swedish

EN

"out to dry" in Swedish

See the example sentences for the use of "out to dry" in context.

Context sentences for "out to dry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor do we shy away from hanging Member States' dirty linen out to dry.
Vi skyggar heller inte för att hänga ut medlemsstaternas smutsiga byk på tork.
EnglishThis might be a rash of patriotic enthusiasm or the flag might be just hanging out to dry.
Detta kan vara ett utslag av patriotisk entusiasm eller också hänger flaggan kanske bara ute för att torka.
EnglishOr I'm going to hang your ass out to dry, you understand?
Eller så ska jag hänga upp ditt arsel på tork, uppfattat?
EnglishOtherwise, I'm gonna hang your ass out to dry.
" Annars, ska jag hänga upp ditt arsel på tork ".
EnglishIt is important for customers who have been ripped off to be able to file a compensation claim, otherwise we are just hanging them out to dry.
Det är viktigt för de konsumenter som har skinnats att kunna kräva ersättning, i annat fall hängs de bara ut för att torka.
EnglishI had hoped for something more, rather than being hung out to dry!
Herr talman, jag ville bara säga detta till herr Fischler, för jag kan ju inte låta det som han just har sagt till oss här stå oemotsagt - jag hade hoppats på något mera!
EnglishAt the same time gallant officers and soldiers are hung out to dry by a government-inspired system that cares little for their wellbeing but everything for its own political agenda…
På samma gång hängs tappra officerare och soldater ut av ett regeringsinspirerat system som bryr sig föga om deras välbefinnande utan mest om sina egna politiska frågor …

Other dictionary words

English
  • out to dry

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.