"outdoors" translation into Swedish

EN

"outdoors" in Swedish

SV

EN outdoors
volume_up
{only singular}

outdoors (also: open)
outdoors

Synonyms (English) for "outdoors":

outdoors
outdoor

Context sentences for "outdoors" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.
Vi odlade dem i gödsel som var steril, eller i en hydrokultur och vi tog ut dem en gång var tredje eller fjärde månad.
EnglishAh, the great American outdoors.
EnglishConversations are for outdoors.
EnglishThanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
Tack vare modern ventilationsteknik kan kvaliteten på inomhusluften förbättras till en nivå som till och med är bättre än utomhusluften.
EnglishI am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.
För närvarande är syftet med förfarandet att ändra den icke-genomförda delen av projektet i den självständiga regionen Castilla y León.
EnglishThere is already a set of existing EU legislation relating to noise sources such as motor vehicles, aircraft, equipment used outdoors and so on.
Det finns redan befintlig gemenskapslagstiftning som behandlar bullerkällor som exempelvis motorfordon, flygplan, utrustning som används utomhus, osv.
EnglishThanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.
Föredraganden åberopar försiktighetsprincipen för att förneka behovet av absoluta vetenskapliga bevis för att en viss produkt är farlig innan den dras bort från marknaden.
EnglishI am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.
Jag är mycket bekymrad över att undersökningen enbart skall begränsas till utomhusluftens kvalitet och ganska avgränsat om nedsmutsningen av denna lufttyp.
EnglishFirstly, because we already have market access legislation which set limit values for many road vehicle types and for equipment used outdoors.
För det första på grund av att det redan finns lagstiftning om marknadstillträde i vilken gränsvärden för många typer av vägfordon och för utrustning som används utomhus fastställs.
EnglishThe Florenz report will enable the Commission’s proposal relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors to be adopted at the earliest opportunity.
   . – Tack vare Florenzbetänkandet blir det möjligt att vid första bästa tillfälle anta kommissionens förslag om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus.