"outline what" translation into Swedish

EN

"outline what" in Swedish

See the example sentences for the use of "outline what" in context.

Similar translations for "outline what" in Swedish

outline noun
to outline verb
what adverb
Swedish
what pronoun

Context sentences for "outline what" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Om så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
EnglishThat is the broad outline of what we are defending in creating this service.
Detta är i stort sett vad vi försvarar vid inrättandet av denna avdelning.
EnglishPerhaps the Commissioner might outline what those circumstances might be.
Kanske skulle kommissionsledamoten kunna beskriva vilka dessa omständigheter kan vara.
EnglishSo far, we have only the vaguest outline of what that might represent.
Än så länge har vi bara en mycket vag idé om vad detta skulle kunna innebära.
EnglishSo far, we only have the vaguest outline of what that might look like.
Än så länge har vi bara en mycket vag idé om vad detta skulle kunna innebära.
EnglishI should like now to outline briefly what has been achieved on each of the three texts.
Nu skulle jag kort vilja beskriva vad som har uppnåtts i fråga om var och en av de tre texterna.
EnglishCan it now outline what proposals it intends to table?
Kan kommissionen nu ge en överblick över de förslag till åtgärder som den tänker lägga fram?
EnglishThis directive is, however, only an outline of what awaits us if the European Constitution is adopted.
Det här direktivet är dock bara en antydan om vad som väntar oss om den europeiska konstitutionen antas.
EnglishI will outline what the Netherlands faces in order to reach a solution jointly in four points.
Jag ska beskriva hur Nederländerna ser på detta för att vi ska kunna komma fram till en gemensam lösning på fyra punkter.
EnglishIf so, could the Commission outline what Irish regions were listed and the criteria for their application?
Kan kommissionen i så fall ge besked om vilka irländska regioner som förtecknats samt om ansökningskriterierna?
EnglishCan the Council outline what measures it is undertaking to investigate the deaths of trade union members in Columbia?
Kan kommissionen meddela vilka åtgärder den vidtar för att undersöka dödsfallen bland fackföreningsmedlemmar i Columbia?
EnglishMr Leinen has already pointed to many aspects, but I should like to outline what we consider to be the five main results.
Jo Leinen har redan betonat flera aspekter, men jag skulle vilja ange huvuddragen i vad vi anser vara de fem huvudresultaten.
EnglishAllow me to outline now what, in my view, are three essential components of an effective and comprehensive climate change strategy.
Låt mig i dag nämna tre viktiga delar som jag anser måste finnas med i en effektiv och övergripande klimatstrategi.
EnglishCan the European Council outline what measures it is pursuing so that a greater level of road safety takes place within the territories of the European Union?
Kan rådet redogöra för de åtgärder man vidtagit för att öka trafiksäkerheten inom Europeiska unionen?
EnglishThe division of powers needs clarifying, perhaps not with a list of competences, but with a clearer outline of what the EU should do.
Det behövs en tydligare kompetensfördelning, kanske inte en kompetenslista, men en tydligare avgränsning av vad EU skall göra.
EnglishCan the European Commission outline what initiatives it is pursuing to promote the safest use of the Internet in Europe?
Kan Europeiska kommissionen ange huvuddragen i vilka initiativ som genomförs för att främja den säkrast möjliga användningen av Internet i EU?
EnglishCould the Commissioner please outline what criteria she will be using in making that assessment as to whether to bring forward a recommendation?
Kan kommissionsledamoten beskriva vilka kriterier hon kommer att tillämpa för att avgöra om hon ska lägga fram en rekommendation?
EnglishCould the Commission outline what investigations or reports it has carried out regarding food products which claim health benefits?
Kan kommissionen redogöra för vilka undersökningar eller rapporter den låtit genomföra i fråga om livsmedelsprodukter som påstås vara hälsosamma?
English Can the Commission outline what assistance — financial or otherwise — has been offered to Chile following the earthquake on 28 February 2010?
 Kan kommissionen redogöra för vilket stöd – ekonomiskt eller annat – som har erbjudits Chile efter jordbävningen den 28 februari 2010?
EnglishCan the Council outline what elements of the EU White Paper on Sport it will seek to implement and promote during the French Presidency of the EU?
Kan rådet ange vilka delar av EU:s vitbok om idrott som det kommer att försöka genomföra och främja under EU:s franska ordförandeskap?

Other dictionary words

English
  • outline what

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.