"outlined above" translation into Swedish

EN

"outlined above" in Swedish

See the example sentences for the use of "outlined above" in context.

Similar translations for "outlined above" in Swedish

to outline verb
above adjective
above adverb
above preposition

Context sentences for "outlined above" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI declare that I voted for this report for the reasons outlined above.
Jag förklarar att jag röstade för detta betänkande av ovan nämnda anledningar.
EnglishIn order for third countries to negotiate with the EU, they must respect all the ideas outlined above.
Om EU ska förhandla med tredjeländer måste dessa respektera allt det ovansagda.
EnglishThese conditions have been met through the implementation of the control measures outlined above.
Dessa villkor har uppfyllts genom genomförandet av de kontrollåtgärder som nämnts ovan.
EnglishNote that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
Policyerna och procedurerna ovan gäller också mobilbesök.
EnglishWhat is the Commission's opinion of the situation outlined above, and what will it do to remedy it?
Vad anser kommissionen om den skildrade situationen och vilka åtgärder avser den att vidta?
EnglishIn order for third countries to negotiate with the EU, they must respect all the ideas outlined above.
Om EU ska förhandla med tredjeländer måste dessa respektera ovanstående.
EnglishFor the reasons outlined above the British Conservative Delegation abstained on this report.
Av ovanstående skäl avstod den brittiska konservativa delegationen från att rösta om detta betänkande.
EnglishThe logic outlined above must therefore be applied here too.
Här kan man alltså också ta hänsyn till den nyss citerade logiken.
EnglishDespite these reservations, I shall be voting in favour of this report for the reasons outlined above.
Trots dessa påpekanden, och av de skäl jag nämnde ovan, kommer jag att rösta för detta betänkande.
EnglishHow will the Council ensure that the G20 deals successfully with the challenges outlined above?
Hur planerar rådet att se till att G20-länderna på ett effektivt sätt tar itu med de utmaningar som nämnts ovan?
EnglishHow will the Commission ensure that the G20 deals successfully with the challenges outlined above?
Hur planerar kommissionen att se till att G20-länderna på ett effektivt sätt tar itu med de utmaningar som nämnts ovan?
EnglishThe British Conservatives are opposed to the principles of the report for the reasons outlined above.
De brittiska konservativa ledamöterna motsätter sig betänkandets principer på grund av de orsaker som angivits ovan.
EnglishIs it aware of the specific events outlined above?
Känner kommissionen till de ovannämnda händelserna?
EnglishFor the reasons outlined above, I am voting in favour of the adoption of the Agreement on air transport between the EU and Canada.
Av de skäl jag har angett ovan röstade jag för godkännandet av luftfartsavtalet mellan EU och Kanada.
EnglishOn the basis of the considerations outlined above, we are voting against a European voluntary service for young people.
På grundval av ovanstående betraktelser röstar vi emot Fontaines betänkande om europeisk volontärtjänst för ungdomar.
EnglishFor the reasons outlined above I voted in favour of supporting the legal protection of farmers where it related to this issue.
På grundval av ovannämnda motiveringar röstade jag i de punkter som berörde detta ärende till förmån för odlarnas rättskydd.
EnglishIt should have set down the basic principles of an EU approach to globalisation as outlined above, but does not do so.
Det borde ha innehållit de grundläggande principerna för en EU-strategi för att hantera globaliseringen enligt ovan, men gör det inte.
EnglishHowever, as outlined above, photographers too face abuse of their intellectual property rights that threatens their daily income and subsistence.
Mot denna bakgrund undrar jag följande:
EnglishFor the reasons outlined above, I am therefore voting in favour of the adoption of the Protocol to Amend the Air Transport Agreement between the EU and the US.
Därför röstar jag för antagandet av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna.
EnglishFor the reasons outlined above, it is clear that the protection of the marine environment cannot and must not simply be a by-product of other policies.
Av ovannämnda skäl framgår klart att skyddet av den marina miljön varken kan eller får vara en bieffekt av andra politiska åtgärder.

Other dictionary words

English
  • outlined above

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.