"outpatient" translation into Swedish

EN

"outpatient" in Swedish

EN

outpatient {noun}

volume_up
outpatient (also: out-patient)

Context sentences for "outpatient" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are in clinical training in outpatient care and in an optional field.
Du är på verksamhetsförlagd utbildning inom öppen vård och inom ett valfritt område.
EnglishAdvance notification of outpatient treatment is not mandatory.
Underrättelse i förväg om öppenvårdsbehandling är inte obligatorisk.
EnglishThe work-based courses are within municipal care and outpatient and inpatient care.
De verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
EnglishInpatient care, outpatient care: it varies considerably from one country to another, and the pattern changes over time.
Sjukhusvård, icke sjukhusvård. Det är väldigt olika mellan länder, det förändras över tiden.
EnglishOpen forms of rehabilitation, the term 4: Garnis rehab, outpatient rehab in Luleå, Boden, respectively.
Garnis Rehab, Öppenvårdsrehab i Boden resp Luleå.
EnglishThis was done under local anesthesia, as an outpatient.
Detta utförs under lokalbedövning, som dagpatient.
EnglishAnd, so, very quickly, Bob can just get one puncture, local anesthesia, and do this harvest as an outpatient.
Och mycket snabbt, kan Bob få endast ett stick, med lokalbedövning, och genomgå skördningen som dagpatient.
EnglishAll of these things represent major successes, together with outpatient care and other areas which I will not go into now.
Allt detta står för stora framgångar, tillsammans med öppenvård och andra områden som jag inte kommer att ta upp nu.
EnglishI do have a problem, though, with the way in which outpatient care has been treated, in contrast with what the Court states.
Men jag har ett problem med hur den öppna hälso- och sjukvården har behandlats, i motsats till vad domstolen anger.
EnglishOutpatient treatment now presents no problems for the citizens of the EU and inpatient treatment has become much simpler.
Poliklinisk behandling kommer nu inte att vara något problem för medborgarna i EU och vård på sjukhus har blivit mycket enklare.
EnglishWhen specifying the terms 'hospital care' and 'outpatient care', it would also be good to specify the term 'specialised outpatient healthcare'.
När man specificerar termerna ”sjukhusvård” och ”öppenvård” skulle det vara bra om man också specificerar termen ”specialiserad öppenvård”.
EnglishSo picture Bell sitting in the outpatient department, students all around him, patients signing up in the emergency room and being registered and being brought in.
Så föreställ nu Bell på öppenvårdsavdelningen, omringad av studenter, patienter som anmäler sig i akutrummet och registreras och tas in.
EnglishThe existing building would also need to be renovated and converted into a specialist outpatient department to support the activities of the care home.
Den befintliga byggnaden ska i sin tur byggas om till en läkarmottagning som är särskilt inriktad på att stödja den verksamhet som bedrivs i det skyddade boendet.
EnglishBefore them lay a total of twelve weeks with stops in the surgery clinic, the casualty department, the operating theatre, the nursing ward, and the outpatient surgery in Finspång.
Framför dem låg då sammanlagt tolv veckor med nedslag på kirurgmottagningen, akuten, operation, vårdavdelning och dagkirurgi i Finspång.
EnglishIn other words - incidentally, there is a grammatical error in the English text - no special permission is needed for outpatient care, although it would be needed for in-patient care.
Med andra ord - det finns förresten ett grammatiskt fel i den engelska versionen - att det inte behövs något särskilt tillstånd för öppenvård, även om ett sådant kan behövas för sjukhusvård.