"outpost" translation into Swedish

EN

"outpost" in Swedish

EN

outpost {noun}

volume_up
outpost
The country is also a stable and secure outpost of the European area.
Landet är också en stabil och säker utpost inom det europeiska området.
The Arctic is being transformed from an outpost to the centre of interest of countries seeking new shipping routes, endless sources of natural wealth and stocks of fish.
Arktis håller på att omvandlas från en utpost till ett intressecentrum för länder som söker nya sjöfartsrutter, oändliga källor till naturlig rikedom och fiskbestånd.
outpost

Synonyms (English) for "outpost":

outpost

Context sentences for "outpost" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's always that outpost in Cleveland.
Kan ju alltid åka till grupperingen i Cleveland.
EnglishWe've lost contact with Outpost 1.
Vi har förlorat kontakten med vaktpost 1.
EnglishSecondly, it was announced in February that Frontex is to create its first outpost in Piraeus, in order to strengthen its presence in the Aegean.
För det andra tillkännagavs det i februari att Frontex ska inrätta sitt första kontor i Pireus för att stärka sin närvaro vid Egeiska havet.
EnglishRomania represents the eastern outpost of the European Union and is the state in charge of the management of one of the widest external land borders of the Union.
Rumänien utgör Europeiska unionens östra postering och är den stat som är ansvarig för förvaltningen av en av unionens längsta yttre landgränser.
EnglishIndeed, the WikiLeaks telegrams highlight that, unfortunately, Romania has become a fourth-hand outpost of the CIA, which is demonising Stalin, but using his methods.
Enligt WikiLeaks telegram framgår att Rumänien tyvärr har blivit en fjärdehandsutpost till CIA, som demoniserar Stalin, men använder hans metoder.