"output" translation into Swedish

EN

"output" in Swedish

SV

"output" in English

volume_up
output {comm. gen.}
EN
EN

output {noun}

volume_up
1. general
Over 95 % of the output of the Southampton plant is exported.
Över 95 procent av Southamptonanläggningens produktion går på export.
Around 30% of women’s economic output is not even accounted for.
Omkring 30 procent av kvinnornas ekonomiska produktion redovisas inte ens.
Around 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Omkring 40 procent av vår konstnärliga produktion i Europa är påverkade av anonymitet.
output (also: income, produce, profit, return)
Each citizen has benefited from the single market by some EUR 6 000 a head in increased output.
Varje medborgare har dragit nytta av den inre marknaden, omkring 6 000 euro per person i ökad avkastning.
The pension scheme as well would be exempt and only the output would be taxed.
Även pensionssystemet skulle undantas, och det enda som skulle beskattas är avkastningen.
Since its inception in 1992 the single market has raised Europe's output by over 2% and created nearly three million new jobs.
Sedan den skapades 1992 har den inre marknaden ökat EU:s avkastning med mer än 2 procent och gett nästan tre miljoner nya arbetstillfällen.
output (also: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {comm. gen.}
There are built-in automatic increases for many items, especially for the operating costs of bureaucracy without any apparent improvement in output performance.
Många poster har inbyggda automatiska ökningar, framför allt för byråkratins driftkostnader, utan någon synbart förbättrad prestation.
output
For this reason, you can deactivate the " Optimized output " in case of presentation errors of 3D output.
Därför kan du avmarkera " Optimerad utmatning " om det uppstår fel i samband med 3D-visning.
Select this option for an optimized OpenGL output.
Om det här fältet är markerat får du en optimerad OpenGL-utmatning.
If the " Optimized output " has been activated, all geometry data will be simultaneously transferred in an array to the graphic driver.
Om " Optimerad utmatning " är aktiverat överförs all geometridata samtidigt i en matris till grafikdrivrutinen.
Couldn't open temporary folder file for output.
Kan inte öppna den temporära mappfilen för utdata.
If the required output area does not have a name, enter the coordinates of the upper left cell of the area into the field to the right of the list box Results to.
Om utdataområdet inte har något namn, anger du adressen för områdets övre vänstra cell i fältet till höger om listrutan Utdata från.
.*) Output To : Request URI Constructor : $A1$B1
.*) Utdata till: Begär URI Konstruktör: $A1$B1
2. IT
output
Setting standards on the output side will foster innovation.
Genom att ställa upp normer för output bildas tillräckligt utrymme för innovation.
Output i stället för input.
In 2000, the potential output gap was 4.5%. In other words, Ireland was demanding 4.5% more than what it was producing.
År 2000 var skillnaderna i potential output gap 4,5 procent, det vill säga efterfrågan i Irland översteg landets produktion med 4,5 procent.
3. electronics
output
In the biofuels area, the challenge is biofuel plantation for higher yield, esterification technologies for higher output and changes to automobile power plants.
På biobränsleområdet är utmaningen att odla biobränsle för mer högavkastande estringstekniker för högre uteffekt och att förändra bilfabriker.
SV

output {common gender}

volume_up
1. IT
output
Genom att ställa upp normer för output bildas tillräckligt utrymme för innovation.
Setting standards on the output side will foster innovation.
Output instead of input.
År 2000 var skillnaderna i potential output gap 4,5 procent, det vill säga efterfrågan i Irland översteg landets produktion med 4,5 procent.
In 2000, the potential output gap was 4.5%. In other words, Ireland was demanding 4.5% more than what it was producing.

Synonyms (English) for "output":

output

Context sentences for "output" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo less than 74% of the industrial output of my constituency is now exported.
Så mycket som 74 procent av industriproduktionen i min valkrets exporteras i dag.
EnglishIn Kyoto, the EU made the commitment to reduce the output of greenhouse gases by 8%.
EU förpliktade sig i Kyoto att minska utsläppet av växthusgaser med 8 procent.
EnglishIn Kyoto, the EU made the commitment to reduce the output of greenhouse gases by 8 %.
EU förpliktade sig i Kyoto att minska utsläppet av växthusgaser med 8 procent.
EnglishIf it exists, the content of the column is output; otherwise the text will be output.
Om en sådan finns, så matas kolumnens innehåll ut, i annat fall bara texten.
EnglishIn the Format list box select a pre-defined format for output to paper or screen.
Välj ett fördefinierat format i listrutan Format för utskrift på papper eller bildskärm.
EnglishThese are all earthshaking activities, none of which seem to have any concrete output.
Dessa verksamheter är världsomskakande och verkar helt sakna konkret mening.
EnglishThey are interested in the quality and productivity of political output.
De är intresserade av den politiska prestationens kvalitet och produktivitet.
EnglishWe have an annual programme which does not work consistently in terms of output targets.
Vi har ett årligt program som inte fungerar konsekvent när det gäller utgiftsmålen.
EnglishThe pension scheme as well would be exempt and only the output would be taxed.
Även pensionssystemet skulle undantas, och det enda som skulle beskattas är avkastningen.
EnglishEnding set-aside is expected to increase output by at least 10 million tonnes of cereals.
Ett stoppat arealuttag väntas öka spannmålsproduktionen med minst tio miljoner ton.
EnglishThat is equivalent to between 10 and 15 times Sweden's total output of sulphur emissions.
Det motsvarar mellan 10 och 15 gånger det totala svenska utsläppet av svavel.
EnglishSo you could have something that climbs along and reads it and can output at one to one.
Ni kan ha något som klättrar längsmed och läser den och kan ge information en till en.
EnglishIn some Member States, gross output has increased constantly over the last few years.
Det finns länder där det har skett en konstant ökning av bruttokapaciteten de senaste åren.
EnglishWith relative addressing you indicate the link relative to the location of the output document.
Vid relativ adressering anger du länken relativt till utgångsdokumentets plats.
EnglishSo we finance them; more money every year, irrespective of output.
Alltså finansieras de. Hur än resultatet blir, så får de mer pengar varje år.
EnglishThe value of its output stands at more than EUR 300 billion, its value added at EUR 110 billion.
Dess produktionsvärde är över 300 miljarder euro, värdeökningen 110 miljarder euro.
EnglishSo on the left-hand side, [1,1] input equals 0 output, which goes down.
På vänster sida, [1,1] inmatat ger 0 i resultat, vilket betyder neråt.
EnglishThis sector in Italy produces a very high quality output and employs 80 000 workers.
Veterinärsektorn i Italien har resultat av mycket hög kvalitet och sysselsätter 80 000 personer.
EnglishSelect the color model that corresponds to the desired output medium (monitor or a printer).
Välj färgmodellen som motsvarar det önskade utmatningsmediet (bildskärm eller skrivare).
EnglishThis sector in Italy produces a very high quality output and employs 80 000 workers.
Veterinärsektorn i Italien har resultat av mycket hög kvalitet och sysselsätter 80 000 personer.