"to outreach" translation into Swedish

EN

"to outreach" in Swedish

EN

to outreach [outreached|outreached] {verb}

volume_up

Context sentences for "to outreach" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis increase must be at least partly attributed to outreach activities.
Denna ökning måste åtminstone delvis tillskrivas informationsaktiviteterna.
EnglishIn September, Member States agreed on a more coherent approach concerning outreach.
I september kom medlemsstaterna fram till en mer samstämmig strategi i fråga om utåtriktad verksamhet.
EnglishWe must not lose sight of the need for outreach from the Standing Committee to the Member States.
Hur skall man kunna förankra det som händer i den ständiga kommittén ute i medlemsländerna?
EnglishEfforts are being made to improve our efforts at outreach in an increasingly difficult environment.
Ansträngningar görs för att förbättra våra insatser för att nå ut i en allt svårare miljö.
EnglishThe operation is now increasing its outreach to 150 000 cases.
Operationen ökar nu sin utsträckning till 150 000 fall.
EnglishThe latter is active within the Union and needs to extend its outreach into Central and Eastern Europe.
Urban Forum, som i dag finns i unionen, så att det utvidgas och också kommer till Öst- och Centraleuropa.
EnglishAs you know my colleague Commissioner Connie Hedegaard has already embarked on a programme of outreach.
Som ni vet har min kollega kommissionsledamot Connie Hedegaard redan engagerat sig i ett uppsökande program.
EnglishThese reactions highlight at the same time the need for an Appeals Chamber as well as an outreach programme.
Dessa reaktioner framhäver på samma gång behovet av en appellationsdomstol och av uppsökande verksamhet.
EnglishYou would describe it as outreach work.
Det är det ni skulle kalla uppsökande verksamhet.
EnglishWe are not running a loser outreach program.
Men vi har inget hjälpprogram för förlorare.
EnglishOutside the context of the review of the Code of Conduct, we have made progress in areas such as outreach.
Förutom de områden som omfattas av översynen av uppförandekoden har vi gjort framsteg på sådana områden som utåtriktad verksamhet.
EnglishThese are termed 'outreach services '.
EnglishThese are termed 'outreach services'.
EnglishINHOPE's hotlines exist in 24 European countries, and it also has an international outreach with members in Asia and the United States.
INHOPE:s jourtelefonlinjer finns i 24 europeiska länder och det finns även internationella avläggare i Asien och Förenta staterna.
EnglishOutreach services need to be put in place so that these women and children can access the necessary services and be protected from violence.
Mobila tjänster måste införas så att dessa kvinnor och barn kan få tillgång till de nödvändiga tjänsterna och skyddas från våld.
EnglishIn particular, you have played a crucial role in order to enhance our outreach with key players in other countries and other regions.
Ni har särskilt spelat en avgörande roll när det gäller att förbättra våra kontakter med viktiga aktörer i andra länder och andra regioner.
EnglishI will raise the issue not only in the European Council this week, but also in the G20 and G8 outreach meetings the week afterwards in Canada.
Jag kommer inte bara att ta upp frågan i Europeiska rådet den här veckan, utan även i G20:s och G8:s uppsökande möten veckan därpå i Kanada.
EnglishThe Council Secretariat will keep a database on the outreach activities of the individual Member States so as to achieve better coordination.
Rådets sekretariat kommer att ha en databas om utåtriktad verksamhet i de enskilda medlemsstaterna för att få till stånd en bättre samordning.
EnglishWe also count on the European Parliament to ensure that the EU voice is more widely heard, and we appreciate very much the outreach efforts that you have made in the past.
Vi räknar också med att Europaparlamentet ska se till att EU hörs bättre, och vi uppskattar verkligen era uppsökande insatser.
EnglishThe EU will also continue to engage in active outreach with key negotiating partners and main emerging economies, but also with a new US Administration.
EU kommer också att fortsätta att aktivt uppsöka centrala förhandlingspartner och de viktigaste tillväxtekonomierna, men också USA:s nya regering.