"outright" translation into Swedish

EN

"outright" in Swedish

EN outright
volume_up
{adjective}

outright (also: clean, complete, dead, deadly)
The book is an outright indictment of the prevailing press restraint in Romania.
Boken är en fullständig anklagelseakt mot de rådande inskränkningarna av pressfriheten i Rumänien.
Growth has slowed down considerably, to the point of turning into an outright recession this year.
Tillväxten har avtagit avsevärt, så till den grad att vi kommer att få se en fullständig nedgång i år.
In every democracy there is the idea of the separation of powers so that no one institution has outright power over another.
I varje demokrati finns en idé om fördelning av makten, så att en enskild institution inte har fullständig makt över en annan.
outright (also: unreserved, unstinted)

Synonyms (English) for "outright":

outright

Context sentences for "outright" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would ask you to insist that Mr Murphy either accuse me outright or apologise.
Jag vill be er insistera att Murphy antingen anklagar mig rakt ut eller ber om ursäkt.
EnglishIn Bulgaria, however, heirs to terrorists and outright fascists are currently in power.
I Bulgarien är dock arvtagare till terrorister och rena fascister vid makten just nu.
EnglishThis policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Denna politik är en förolämpning mot mänskligheten och måste därför förkastas utan vidare.
EnglishThe two genders must be valued equally: I am an outright supporter of this.
Det måste handla om en jämlikhet för båda könen. Det är jag absolut för.
EnglishLet us reject outright this pervasive and unhealthy preoccupation with failure.
Låt oss fullständigt förkasta detta genomgripande och ohälsosamma engagemang i misslyckande.
EnglishWe have, however, suggested various amendments in case the proposal is not rejected outright.
Vi har dock föreslagit flera ändringsförslag om förslaget inte förkastas rakt av.
EnglishThe second option was an outright ban on silicone breast implants.
Den andra möjligheten innebar helt enkelt förbud mot bröstimplantat i silikon.
EnglishThat is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
Därför måste artikel 47 avvisas helt, för det är det enda som duger.
EnglishThere were no signs that Parliament should reject this treaty outright.
Det fanns inga tecken till parlamentet att totalt avslå detta fördrag.
EnglishWe have done so not through outright deregulation but in, so to speak, a peculiarly Swedish way.
Det är ingen ren avreglering, men vi har gjort det på, kan man säga, ett svenskt sätt.
EnglishThis outright vote will do us Romanians, in particular, a big favour.
Det tydliga röstresultatet kommer att gynna oss rumäner i synnerhet.
EnglishOtherwise, contracts could result in outright prevention of genuine access to third parties.
Förhandsavtal skulle annars kunna leda till att tredje parter helt nekas verkligt tillträde.
EnglishA number of male golfers reacted with suspicion and antipathy, and others rejected the idea outright.
En del reagerade med misstänksamhet och avoghet och andra med rent avståndstagande.
EnglishAny exceptions to this are condemned outright by European farmers.
Alla undantag från detta fördöms direkt av de europeiska jordbrukarna.
EnglishMr President, the Commission wishes to reconfirm that it condemns Mr McCartney's murder outright.
Kommissionen vill än en gång bestämt fördöma mordet på Robert McCartney.
EnglishMr President, the Commission wishes to reconfirm that it condemns Mr McCartney's murder outright.
Kommissionen vill än en gång bestämt fördöma mordet på Robert McCartney.
EnglishNumerous eye witness accounts printed in the newspapers talk of outright brutality.
Många vittnesbörd som publicerades i tidningarna tyder på att det rörde sig om en påfallande brutalitet.
EnglishWe call for an outright condemnation of Hamas and the Islamic Jihad, and for appropriate measures.
Vi begär ett tydligt fördömande av Hamas och Islamiska Jihad, och därpå följande åtgärder.
EnglishThe Ombudsman's right to gather uncensored information is sabotaged outright by the Commission.
Ombudsmannens rätt att inhämta ocensurerade upplysningar saboteras helt enkelt av kommissionen.
EnglishWe cannot accept it and therefore we condemn it outright.
Vi accepterar det inte och följaktligen fördömer vi det utan förmildrande omständigheter.