"outright ban" translation into Swedish

EN

"outright ban" in Swedish

See the example sentences for the use of "outright ban" in context.

Similar translations for "outright ban" in Swedish

outright adjective
outright adverb
ban noun
to ban verb

Context sentences for "outright ban" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second option was an outright ban on silicone breast implants.
Den andra möjligheten innebar helt enkelt förbud mot bröstimplantat i silikon.
EnglishThe enactment of a law to place an outright ban on FGM is critical to the elimination of this.
För att få ett slut på detta måste vi anta en lag som helt och hållet förbjuder kvinnlig könsstympning.
EnglishTherefore, safety can only be achieved with an outright ban.
Därför är ett direkt förbud enda sättet att skapa säkerhet.
EnglishBut an outright ban, or a ban on free gifts in the Member States, is not covered by Article 100a.
Men ett totalt förbud, eller ett förbud mot gratisprov i medlemsländerna, täcks inte heller av artikel 100a.
EnglishAlthough an outright ban on the adding of ammonia or ammonia compounds would have been preferable.
Ett tydligt förbud mot ammoniaktillsatser och tillsatser som innehåller ammoniakföreningar hade emellertid varit bättre.
EnglishI believe that we should have an outright ban.
Jag tror att vi bör ha ett totalförbud.
EnglishThe Commission believes that an outright ban would both lack environmental justification and would conflict with the Treaty.
Kommissionen anser att ett förbehållslöst förbud varken är motiverat med hänsyn till miljön eller förenligt med fördraget.
EnglishAn outright ban on the use of cyanide in mining would mean that the gold mines in Europe, including Sweden, would have to close.
Ett totalförbud mot användandet av cyanid i gruvdriften skulle innebära att Europas, även Sveriges, guldgruvor fick lägga ner sin verksamhet.
EnglishI therefore think quite simply that we should have been stricter here and imposed an outright ban on fragrances out of consideration for our children.
Därför anser jag helt enkelt att vi borde ha varit strängare här och infört ett totalförbud för parfymer av hänsyn till våra barn.
EnglishThe Americans and the British used 13 000 such projectiles in their war on Iraq, and so the only right response is an outright ban on cluster bombs.
Amerikanerna och britterna använde 13 000 projektiler av det slaget i kriget mot Irak. Det enda rätta är att totalförbjuda splitterbomber.
EnglishTo ban them outright, whether now or after a transitional period of four years – which is what the rapporteur proposes – would be going too far.
Att regelrätt förbjuda dessa batterier, antingen nu eller efter en övergångsperiod på fyra år, vilket föredraganden föreslår, skulle vara att gå för långt.
EnglishThe compromise in the common position would make it possible for the Commission to provide for exemptions from an outright ban on the export of such products.
Kompromissen i den gemensamma ståndpunkten skulle göra det möjligt för kommissionen att tillåta undantag från ett fullständigt förbud för exporten av sådana produkter.
EnglishThose who would like to ban cloning outright but are unable to achieve this are putting so many obstacles and barriers in its way that research will be completely stifled.
Till skillnad från Lisi ser jag inget bra skäl för att ” Forskning på embryonala stamceller ” skulle uteslutas från anslag från det sjätte ramprogrammet för forskning.
EnglishThose who would like to ban cloning outright but are unable to achieve this are putting so many obstacles and barriers in its way that research will be completely stifled.
De som skulle vilja förbjuda kloning helt och hållet men inte kan nå detta mål lägger så många hinder och barriärer i vägen för den att forskningen kommer att kvävas helt.
EnglishI have now also read that the British parliament's agriculture committee has recently presented a report recommending an outright ban on antibiotics in animal feed.
Nu har jag också läst att det brittiska parlamentets jordbruksutskott har presenterat en rapport alldeles nyligen, där man rekommenderar ett regelrätt förbud mot antibiotika i djurfoder.
EnglishI abstained in the final vote on the resolution on cloning of animals for food supply because I have some concerns about an outright ban as proposed in this resolution.
Jag lade ner min röst i slutomröstningen om resolutionen om kloning av djur i livsmedelssyfte, eftersom jag har vissa invändningar mot ett direkt förbud enligt förslaget i resolutionen.
EnglishI then expressed the fear that countries such as the United Kingdom and the Netherlands, which refused to sign the protocol at the time, were probably not in favour of imposing an outright ban.
Jag uttryckte då min oro för att länder som Förenade kungariket och Nederländerna, vilka då vägrade att underteckna protokollet, kanske inte var så villiga att göra förbudet så absolut.

Other dictionary words

English
  • outright ban

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.