"outset" translation into Swedish

EN

"outset" in Swedish

EN

outset {noun}

volume_up
It must be said at the outset that this is not just a specific British problem.
Det måste sägas från början att detta inte bara är ett specifikt brittiskt problem.
The European Union has joined in the efforts of the international community from the outset.
Europeiska unionen deltar redan från första början i statsgemenskapens insatser.
I want to say that at the outset, because that praise is deserved.
Det vill jag säga i början av mitt anförande och det förtjänar ni också beröm för.
It did want discussions to be more open from the outset.
Man ville att diskussionerna skulle vara mer öppna redan från start.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’ s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
It should be noted at the outset that not everything in the Council’s proposal was to the liking of the aforementioned four countries.
Det bör påpekas att redan från start var rådets förslag inte till de fyra ovannämnda medlemsstaternas belåtenhet.
This has, from the outset, been the position of the Portuguese Presidency.
Detta är utgångspunkten för det portugisiska ordförandeskapet.
The Tindemans report regards the EU from the outset as a military power and, in its recommendations, goes further still in its efforts to make the EU the standard-bearing regional superpower.
Tindemans betänkande ser i sin utgångspunkt EU som en militärmakt, och går i sina rekommendationer ännu längre i strävandena att göra EU till den normgivande regionala supermakten.

Context sentences for "outset" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Till att börja med vill jag nämna ert entusiastiska stöd för Lissabonfördraget.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishLet me say at the outset that all of us condemn terrorism wherever it occurs.
Låt mig inledningsvis säga att vi alla fördömer terrorism var den än förekommer.
EnglishWe must stop attributing all their problems to discrimination from the outset.
Vi måste sluta att hänföra alla deras problem till diskriminering till att börja med.
EnglishSo these opportunities should not be rejected from the outset but should be exploited.
Man bör alltså inte på förhand avvisa sådana möjligheter utan utnyttja dem.
EnglishMr Barroso, as I said at the outset, says that he wants to boost employment in the EU.
Indien måste emellertid öppna sin marknad ännu mer och genomföra ekonomiska reformer.
EnglishFrom the outset I have supported the Maastricht Treaty and called for more.
Jag har, från första stund, stött Maastrichtfördraget under formuleringen " Ja, mer "!
EnglishOn the issue of seals, I have to say at the outset that it is not my responsibility.
När det gäller frågan om sälar måste jag inledningsvis säga att det inte är mitt ansvar.
EnglishFrom the outset I have supported the Maastricht Treaty and called for more.
Jag har, från första stund, stött Maastrichtfördraget under formuleringen " Ja, mer " !
EnglishIt was not easy at the outset: the situation was fairly confrontational.
Det var inledningsvis inte lätt. Situationen var ganska konfrontationsfylld.
EnglishThe Prodi Commission addressed this task with great commitment from the outset.
Två avdelningar har spelat en avgörande roll för att hantera Eurostataffärens efterdyningar.
EnglishIn effect, from the outset, we must define common indicators and a specific terminology.
Vi måste för det första definiera gemensamma indikatorer och en gemensam terminologi.
EnglishMr President, at the outset let me apologise for my fellow Commissioner, Mrs Fischer Boel.
Låt mig först be om ursäkt för min kollega Mariann Fischer Boels räkning.
English(DE) Madam President, Canada is - I would like to say this at the outset - a wonderful country.
(DE) Fru talman! Jag vill börja med att säga att Kanada är ett underbart land.
EnglishMr President, let me say one thing at the outset, namely that I am no great friend of ombudsmen.
Herr talman! Låt mig först få säga en sak: Jag är ingen stor vän av ombudsmän.
EnglishThis report has benefited from a great measure of consensus and support from the outset.
Detta betänkande har gynnats av ett stort mått av samförstånd och stöd redan från starten.
EnglishMr Barroso, as I said at the outset, says that he wants to boost employment in the EU.
Som jag nämnde inledningsvis säger José Manuel Barroso att han vill öka sysselsättningen i EU.
EnglishLadies and gentlemen, if rigour in accounting is demanded, it should be so from the outset.
Ledamöter! Om det är möjligt att kräva en strikt bokföring så är det så från första stund.
EnglishTo begin with, from the outset, a large majority in the Council was actually against this project.
Till att börja med var en stor majoritet i rådet faktiskt mot detta projekt.
EnglishIt is important to stress at the outset that this is not just any old report.
Det är viktigt att inledningsvis understryka att detta är inte vilket gammalt betänkande som helst.