EN outside
volume_up
{only singular}

1. general

outside

2. "exterior, facade"

outside
volume_up
utsida {o.sg.}
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
Det är en kanal som kopplar blåsan till kroppens utsida.
Byggnadens utsida av glas är smutsig.
This will result in a marking line running from the outside to the inside.
Detta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.

Context sentences for "outside" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
EnglishOn the outside of this building you still proclaim ‘yes’ to the Constitution.
På utsidan av den här byggnaden påbjuder ni fortfarande ja till konstitutionen.
EnglishThis renewed EU sustainability strategy should be clearly visible from the outside.
Denna förnyade europeiska strategi för hållbarhet bör vara synlig från utsidan.
EnglishI myself would rather Finland revised its view of the threat from the outside.
Själv utgår jag snarare ifrån att Finland också borde ompröva sina hotbilder.
EnglishAmendment No 38 is unacceptable as it falls outside the scope of this directive.
Ändringsförslag 38 är inte godtagbar då den inte faller inom ramen för detta direktiv.
EnglishIn the space of a few years, imports of wine from outside Europe have doubled.
Under ett par år har importen av vin från utomeuropeiska länder fördubblats.
EnglishOtherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
I annat fall riskerar vi att landet åter faller offer för externa intressen.
EnglishAmendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.
Ändringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.
EnglishYou get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
EnglishThe report states that nickel must not be used on the outside of the euro coins.
Betänkandet kräver att nickel inte får användas på utsidan av euromynten.
EnglishHowever, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
Jag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Vi planerar att öka biståndet till omvärlden utan villkorlighet när det gäller reformer.
EnglishThis will result in a marking line running from the outside to the inside.
Detta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.
EnglishCould it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Är det kanske utöver denna uppfattning en globalisering av solidariteten?
EnglishEU countries outside the euro area are expected to join, when their economies are ready.
Alla EU-länder förväntas införa euron när deras ekonomier uppfyller vissa krav.
EnglishThe government can no longer afford to import food from outside their own country.
Regeringen har inte längre råd att importera livsmedel från andra länder.
EnglishMy question really is about our reliance on supply from outside the EU.
Min fråga handlar egentligen om vårt beroende av försörjning från icke-EU-länder.
EnglishIn 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
Yttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.
EnglishWe must ensure that it is respected within our borders, but also outside them.
Vi måste få den att respekteras inom våra gränser, men också bortom dem.
EnglishWe trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world.
Vi litar mer på varandra och är mer trovärdiga för medborgarna och omvärlden.