"outside interference" translation into Swedish

EN

"outside interference" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside interference" in context.

Similar translations for "outside interference" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
interference noun

Context sentences for "outside interference" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes it have information about outside interference in the WHO?
Känner kommissionen till om det har förekommit yttre påtryckningar på WHO?
EnglishAfter nearly a century of subjugation by Serbia, they certainly do not want any new interference from outside.
Efter att ha lytt under Serbien i närmare ett årtionde vill de verkligen inte veta av någon ny inblandning utifrån.
EnglishIn every valley the people determine their often stubborn points-of-view and they do not appreciate outside interference.
I varje dal fastställer människorna sina ofta egensinniga ståndpunkter, och de tycker inte om inblandning utifrån.
EnglishBut outside interference is a possibility.
Inblandning från utsidan är en möjlighet.
EnglishThe compensation arrangement can, in my opinion, best be arranged between the market parties concerned without outside interference.
Kompensationsregleringen tycker jag bäst kan ordnas mellan de berörda marknadsparterna och utan inblandning utifrån.
EnglishThis matter will be resolved within Ireland; we do not need any interference from outside, from Members of this House, whether they are for it or against it.
Denna fråga kommer att lösas i Irland; vi behöver ingen inblandning utifrån, från kammarens ledamöter, antingen de är för eller emot.
EnglishIt is our view that with the necessary independence from outside interference of a credible anti-fraud service comes the need for a clear and strong governance set-up.
Vi anser att med det oberoende från utomstående krafter som krävs för att få en trovärdig antibedrägeribyrå följer också behovet av en uppsättning tydliga och starka styrregler.
EnglishIn short, they are anxious to retain control over the appointment of the President of the Commission without any outside interference, be this from the electorate or from political parties.
Kort sagt: de vill behålla kontrollen över utnämningen av kommissionens ordförande, utan ingripande utifrån, vare sig från väljarna eller de politiska partierna.
EnglishWe must be alert to any manoeuvres which, in light of these events, may aim to justify further outside interference and which may threaten the independence and sovereignty of East Timor.
Vi måste vara vaksamma på alla manövrer som mot bakgrund av dessa händelser kan syfta till att berättiga ytterligare ingripanden utifrån och som kan hota Östtimors oberoende och suveränitet.

Other dictionary words

English
  • outside interference

More translations in the English-Spanish dictionary.