"outside of" translation into Swedish

EN

"outside of" in Swedish

EN outside of
volume_up
{adverb}

1. American English, colloquial

outside of
volume_up
utanför {adv.} [coll.]
My question clearly concerned exports outside the common market, outside the Union.
Min fråga gällde naturligtvis export utanför unionens gemensamma marknad.
However, the question of taxation has to remain outside the responsibility.
Men, frågan om beskattning måste även framdeles ligga utanför ansvarsområdet.
—the claiming of costs incurred outside the eligibility period;
—Redovisning av kostnader som uppkommit utanför stödberättigandeperioden.
outside of
volume_up
förutom {adv.} [coll.]
The Union, ourselves in other words, are the biggest donor outside the United Nations.
EU, vi själva alltså, är den största donatorn förutom Förenta nationerna.
there ain't much difference between winnin ' and losin ', except for how the outside world treats you.
att skillnaden mellan vinst och förlust inte är stor... förutom i hur omgivningen behandlar en.
Russia, the Ukraine, Moldavia, Africa, Latin America and so on are all seen as military partners outside our area.
Förutom våra grannländer anses bland andra Ryssland, Ukraina, Moldavien, Afrika och Latinamerika som strategiska partner.

Similar translations for "outside of" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
of preposition

Context sentences for "outside of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
EnglishOn the outside of this building you still proclaim ‘yes’ to the Constitution.
På utsidan av den här byggnaden påbjuder ni fortfarande ja till konstitutionen.
EnglishThis renewed EU sustainability strategy should be clearly visible from the outside.
Denna förnyade europeiska strategi för hållbarhet bör vara synlig från utsidan.
EnglishWhy, given our efficiency in this technology, do we have to buy in from 'outside '?
Varför skulle vi, med vårt kunnande inom denna teknik, behöva handla " utifrån ".
EnglishWhy, given our efficiency in this technology, do we have to buy in from 'outside' ?
Varför skulle vi, med vårt kunnande inom denna teknik, behöva handla " utifrån" .
EnglishAnyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
Den som betraktar våra ansträngningar utifrån, kan inte vara särskilt begeistrad.
EnglishOutside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
Intervention utifrån hjälper inte. De måste klara ut det själva sinsemellan.
EnglishBecause what is happening in my country is a problem coming from the outside.
För det som sker i mitt hemland är i själva verket ett problem som kommer utifrån.
EnglishI myself would rather Finland revised its view of the threat from the outside.
Själv utgår jag snarare ifrån att Finland också borde ompröva sina hotbilder.
EnglishAmendment No 38 is unacceptable as it falls outside the scope of this directive.
Ändringsförslag 38 är inte godtagbar då den inte faller inom ramen för detta direktiv.
EnglishFor a long time, this policy successfully held its own against influence from outside.
Under lång tid klarade denna alkoholsyn att hävda sig gentemot påverkan utifrån.
EnglishIn the space of a few years, imports of wine from outside Europe have doubled.
Under ett par år har importen av vin från utomeuropeiska länder fördubblats.
EnglishOtherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
I annat fall riskerar vi att landet åter faller offer för externa intressen.
EnglishThey deserve a better government, but this cannot be imposed from outside by anyone.
De förtjänar en bättre regering, men det kan inte påtvingas utifrån av någon.
EnglishAnd it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Och det är det inre och yttre, självet och det andra och andra är mycket annorlunda.
EnglishAmendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.
Ändringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.
EnglishYou get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
EnglishThe report states that nickel must not be used on the outside of the euro coins.
Betänkandet kräver att nickel inte får användas på utsidan av euromynten.
EnglishHowever, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
Jag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Vi planerar att öka biståndet till omvärlden utan villkorlighet när det gäller reformer.