"outside of Europe" translation into Swedish

EN

"outside of Europe" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside of Europe" in context.

Similar translations for "outside of Europe" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
of preposition
Europe noun
Swedish

Context sentences for "outside of Europe" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
EnglishUnfortunately, this call does not seem to extend to businesses outside of Europe at present.
Tyvärr verkar denna uppmaning för närvarande inte omfatta företag utanför Europa.
EnglishWe will do that systematically in all our discussions with partners outside of Europe.
Vi kommer systematiskt att göra det under samtliga av våra diskussioner med partner utanför EU.
EnglishIn addition, journeys outside Western Europe and North America should also be declared.
Resor utanför Västeuropa och Nordamerika bör också rapporteras.
EnglishThe world outside of Europe is facing the energy challenge head on.
Världen utanför EU tar sig an energiutmaningen utan omsvep.
EnglishSeen from outside, our Europe is a model of the good life.
Sedd utifrån är vår europeiska union ett exempel på det goda livet.
EnglishI believe that the EIB needs to act both inside and outside of Europe.
Jag menar att EIB måste agera både inom och utom EU.
EnglishShould not this also extend to businesses outside of Europe?
Borde inte detta även omfatta företag utanför Europa?
EnglishIt follows that attracting aliens from outside of Europe would only exacerbate the problem.
Därav följer att problemen endast skulle förvärras om vi lockade till oss fler personer från länderna utanför Europa.
EnglishEurope cannot on any account support the use of this sort of technology, either within Europe or outside of Europe.
Europa kan inte på något sätt stödja användningen av denna teknik, vare sig inom eller utanför Europa.
EnglishWe are discussing this with the Bosnian authorities and with all the relevant players, within and outside of Europe.
Just nu diskuterar vi detta med de bosniska myndigheterna och med samtliga berörda aktörer, inom och utanför EU.
EnglishHowever, it should be possible for manufacturers of generic medicines to sell their products in countries outside of Europe.
Tillverkare av generiska läkemedel borde emellertid kunna avsätta sina produkter i länder utanför Europa.
EnglishThis is why I am of the opinion that the international art market will move outside of Europe as a result of the directive.
Dessutom menar jag att direktivet leder till att den internationella konstmarknaden kommer att flytta ut från Europa.
EnglishOutside of Europe, it would involve helping to solve the problems of poverty, neglect and injustice.
Utanför Europa är det möjligt genom att bidra till att lösa de problem som uppstår till följd av fattigdom, eftersatt samhällsutveckling och orättvisor.
EnglishSecondly: an unambiguous policy for strengthening, at European level, customs controls on goods originating from outside of Europe.
För det andra: Det krävs en otvetydig politik på EU-nivå för att stärka tullkontrollerna av varor med ursprung utanför EU.
EnglishThe 200 or so EU students who took part in the programme received, on average, a grant of only EUR 3 100 to study outside of Europe.
Omkring 200 studenter från EU har deltagit i programmet, och de fick i genomsnitt 3 100 euro för att studera utanför Europa.
EnglishThey should know that a nation, small or big, inside or outside of Europe, deserves the same respect and the same rights.
De bör veta att en nation, hur stor eller liten den än må vara, inom eller utanför Europa, förtjänar samma respekt och samma rättigheter.
EnglishHowever, the rate of deduction at source must not be so high that it discourages saving or results in relocations outside of Europe.
Denna källskatt får emellertid inte vara alltför hög, och därmed avråda från sparande eller förorsaka utlokaliseringar utanför det europeiska området.
EnglishIn Darfur, an unprecedented brutal conflict is raging, one that gives the European Union the opportunity to show what its role outside of Europe can be.
I Darfur pågår en brutal konflikt utan tidigare motstycke, en konflikt som ger Europeiska unionen ett tillfälle att visa vilken roll den kan spela utanför Europa.
EnglishThe text strikes a balance between an approach sensitive to risk and one that is sensitive to real challenges in terms of competition, whether within or outside the Europe Union.
Texten är väl avvägd med en känsla både för risker och för utmaningar i form av konkurrens såväl inom eller som utanför Europeiska unionen.

Other dictionary words

English
  • outside of Europe

Search for more words in the English-Finnish dictionary.