"outside sources" translation into Swedish

EN

"outside sources" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside sources" in context.

Similar translations for "outside sources" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
source noun

Context sentences for "outside sources" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the future, we will be increasingly dependent on energy sources outside the Union.
I framtiden kommer vi att bli allt mer beroende av energikällor utanför unionen.
EnglishAmendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.
Ändringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.
EnglishOf course, we must also add to this the problem of our dependence on outside sources of energy supply.
Självklart måste vi också ta hänsyn till problemet med vårt beroende av yttre energiförsörjningskällor.
EnglishFurthermore, European films secure only 26% of their box office takings from sources outside the country where they were produced.
Dessutom tar de europeiska filmerna bara in 26 procent av sina entréintäkter utanför det egna landet.
EnglishFurthermore, European films secure only 26 % of their box office takings from sources outside the country where they were produced.
Dessutom tar de europeiska filmerna bara in 26 procent av sina entréintäkter utanför det egna landet.
EnglishI would like to remind the House that we are constantly talking about independence from energy sources outside the European Union.
Jag vill gärna erinra kammaren om att vi hela tiden talar om oberoende från energikällor utanför Europeiska unionen.
EnglishThis we are aiming to bring about by, for example, improving security of supply by reducing our dependence on outside sources.
Detta tänker vi åstadkomma till exempel genom att förbättra försörjningstryggheten genom att minska vårt beroende av yttre källor.
EnglishI would also have serious concern about the long-term desirability of becoming dependent on outside sources for our feedstuffs.
Jag skulle också ha allvarliga invändningar mot en sådan långsiktig önskan att bli beroende av utomstående källor när det gäller foder.
EnglishHow long do we intend to keep that country artificially alive with military power, leaders appointed from outside and external sources of funding?
Hur länge skall vi hålla ihop det här landet på ett konstgjort sätt med militärmakt och med maktutövare och penningflöden som styrs utifrån?
EnglishWe now need to look at how much more income they can achieve from outside sources instead of just being given grant-in-aid or subsidies from this Parliament.
Vi måste nu se på hur mycket mer intäkter de kan uppbringa från yttre källor i stället för att bara tilldelas bidrag eller anslag av parlamentet.
English   – Commissioner, ladies and gentlemen, in recent days and weeks there has been much talk about Europe’s energy dependence on outside sources.
   – Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Under de senaste dagarna och veckorna har det varit mycket prat om EU:s beroende av energi från källor utanför unionen.
EnglishAnother challenge which appears when harmonising the EU energy market is the matter of ensuring security of supplies of energy sources from outside the EU.
En annan utmaning vid harmoniseringen av EU:s energimarknad är hur vi ska kunna garantera försörjningstryggheten när energin kommer från leverantörer i länder utanför EU.

Other dictionary words

English
  • outside sources

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.