"outside the" translation into Swedish

EN

"outside the" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside the" in context.

Similar translations for "outside the" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
the article
Swedish

Context sentences for "outside the" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
Enligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
EnglishWe can expel citizens outside the Schengen area, not within the same territory.
Vi kan utvisa medborgarna utanför Schengens gränser, inte inom dess territorium.
EnglishMr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
Herr talman! Folk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Ryssland stannade sina stridsvagnar 40 km utanför Tbilisi, som vi i Europa bad om.
EnglishCooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.
Samarbetet med länder utanför Europa håller således på att bli särskilt viktigt.
EnglishResearchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
Forskare som är födda och utbildade i Europa arbetar utanför Europeiska unionen.
English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(Skratt) Men när vi var färdiga visade hon det vänligt nog på en bänk utanför.
EnglishThe problem is with Danish nationals or other nationals residing outside Denmark.
Problemet gäller danska eller andra medborgare, som är bosatta utanför Danmark.
EnglishToday the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
EnglishPlease argue amongst yourselves outside of the Chamber when the sitting is over.
Var så vänliga och diskutera er emellan utanför kammaren när sammanträdet är över.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Många caféägare har nu agerat smart och placerat terrassvärmare utanför lokalen.
EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
EnglishIt was impossible to include it in the Treaty originally, so it remained outside.
Det var inte möjligt att ta med det i fördraget tidigare, därför stod det utanför.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishHowever, one of the new Rules is less important within the House than outside it.
En av de nya bestämmelserna är emellertid av mindre vikt i parlamentet än utanför.
EnglishBut most of the learning we do is outside this experience of formal education.
Men det mesta av lärandet sker utanför denna erfarenhet av formell utbildning.
EnglishI am also pleased that we continue to say 'no' to refugee camps outside the EU.
Jag är också nöjd med att vi fortsätter att säga nej till flyktingläger utanför EU.
EnglishOn the outside of this building you still proclaim ‘yes’ to the Constitution.
På utsidan av den här byggnaden påbjuder ni fortfarande ja till konstitutionen.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Vi kan inte låta administrationen för fleråriga program ligga utanför kommissionen.
EnglishOutside this Chamber, equality means the right of people to be treated the same.
Utanför parlamentet innebär jämställdhet människors rätt att behandlas lika.

Other dictionary words

English
  • outside the

Even more translations in the English-Arabic dictionary by bab.la.