"outside the control" translation into Swedish

EN

"outside the control" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside the control" in context.

Similar translations for "outside the control" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
the article
Swedish
control noun
to control verb

Context sentences for "outside the control" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis event takes place, when the mouse is outside the control field.
Den här händelsen inträffar när muspekaren befinner sig utanför kontrollfältet.
EnglishThe main committee active in this area, the 113 Committee, is completely outside our control.
Den viktigaste kommittén i denna fråga, den 113: e, står fullständigt utanför vår kontroll.
EnglishWe cannot just let it remain outside Parliamentary control although it has been useful in some respects.
Vi kan inte bara låta det ligga utanför parlamentets kontroll, även om det har varit till nytta i vissa avseenden.
EnglishThe allied military commanders themselves now openly admit that part of Iraqi territory is outside their control.
De allierades militära befälhavare medger nu öppet att de inte har kontroll över hela det irakiska territoriet.
EnglishI am happy to put this question to the Bureau, Mrs Roth-Behrendt, but I was bound by decisions outside my control.
Jag skall gärna lägga fram er fråga, fru Roth-Behrendt, men ni måste förstå att det ställdes alltför stora krav på mig.
EnglishThe Commission is the only group of civil servants in the world that remains outside the control of its government (the Council).
Kommissionen är den enda grupp av tjänstemän i världen som står utanför sin regerings (dvs. rådets) kontroll.
EnglishThere are still territories outside the control of state authorities where criminal gangs openly defy international authority.
Det finns områden som undflyr myndigheterna i länder där brottsligor utövar en frontal utmaning mot den internationella myndigheten.
EnglishThe operation of the institutions is quite outside the concerns and outside the control of the citizens.
Europa är en demokratisk konkurs, där institutionernas funktion ligger fullständigt utanför medborgarnas oro och kontroll.
EnglishThe allied military commanders themselves now openly admit that part of Iraqi territory is outside their control.
Att en militär lösning är otillräcklig när det gäller att lösa problemet med terrorism och säkra Iraks övergång till demokrati framgår därför tydligt.
EnglishUsing gender or race – both of them factors outside the control of the individual – as a factor in calculating premiums amounts to discrimination.
Olyckligtvis äger denna diskriminering fortfarande rum mycket ofta i den privata försäkringsbranschen i en rad länder.
EnglishThat is outside our control.
EnglishThe Directive will allow Member States to detain migrants for up to 18 months, even for reasons outside their control.
Direktivet kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att frihetsberöva invandrare i upp till 18 månader, till och med av skäl utanför deras kontroll.
EnglishIt is important, indeed it is in everyone's interest, that there should be no recesses of the budget outside parliamentary control.
Det är viktigt, det ligger nämligen i allas intresse att det inte finns några områden i budgeten som står utanför den parlamentariska kontrollen.
EnglishUsing gender or race – both of them factors outside the control of the individual – as a factor in calculating premiums amounts to discrimination.
Att använda kön eller ras – som båda är faktorer utom individens kontroll – som en faktor vid beräkning av premier är liktydigt med diskriminering.
EnglishSome coastal erosion is related to nature and is thus outside our control, but quite a lot of coastal erosion is a result of irresponsible planning and development.
En del kusterosion har naturliga orsaker och är omöjlig för oss att påverka, men en betydande del av kusterosionen beror på oansvarig planering och utveckling.
EnglishWe disagree with the exclusion of cars registered outside the European Union, which is a growing sector that would be outside our control.
Vi tycker inte att de är ett bra förslag att utesluta de fordon som registreras utanför Europeiska unionen. Det är en sektor som är på frammarsch och som vi skulle förlora kontrollen över.
EnglishSome coastal erosion is related to nature and is thus outside our control, but quite a lot of coastal erosion is a result of irresponsible planning and development.
När det gäller jordbruket måste vi undersöka de långsiktiga effekterna av de olika kemikalier, till exempel bekämpningsmedel och ogräsmedel, som används i marken.
EnglishAfter all, if we vote a budget for an agency, we should try to ensure that the agency gets the budget we voted and does not incur losses for reasons outside its control.
Om vi röstar igenom en budget för ett organ så borde vi, när allt kommer omkring, försöka garantera att organet får den budget vi antog och inte utsätts för förluster utom dess kontroll.

Other dictionary words

English
  • outside the control

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.