"outside the scope of" translation into Swedish

EN

"outside the scope of" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside the scope of" in context.

Similar translations for "outside the scope of" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
the article
Swedish
scope noun
to scope verb
Swedish
of preposition

Context sentences for "outside the scope of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAmendment No 38 is unacceptable as it falls outside the scope of this directive.
Ändringsförslag 38 är inte godtagbar då den inte faller inom ramen för detta direktiv.
EnglishNothing should remain outside the scope of these legitimate negotiations.
Det borde inte finnas någonting utanför ramen för dessa legitima förhandlingar.
EnglishThe special arrangements for civil servants also fall outside its scope.
Även de särskilda systemen för tjänstemän faller utanför tillämpningsområdet.
EnglishI would like to point out that homosexuals are not outside the scope of criticism.
Jag skulle vilja påpeka att homosexuella inte står utanför all kritik.
EnglishCredits for amounts above this ceiling would fall outside the scope of the directive.
Krediter för belopp ovanför taket faller utanför direktivets omfattning.
EnglishThis is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.
Detta är en gråzon som ligger utanför den kontroll som budgetutgifterna genomgår.
EnglishStill others are outside the scope we perceive as the correct scope for the machinery directive.
Andra förslag ligger enligt vår åsikt utanför ramen för direktivet om maskiner.
EnglishI do not see why women should be outside the scope of legislation on equality.
Jag förstår inte varför kvinnor skulle utgöra ett fall vid sidan av lagstiftningen om jämlikhet.
EnglishThis places the majority of contracts outside the scope of the directive.
Härmed faller en större del av upphandlingarna utanför direktiven.
EnglishAfter all, the Commission proposal falls outside the scope of Article 93 of the Treaty.
Trots allt faller kommissionens förslag utanför tillämpningsområdet för artikel 93 i fördraget.
EnglishAfter all, the Commission proposal falls outside the scope of Article 93 of the Treaty.
Trots allt faller kommissionens förslag utanför tillämpningsområdet för artikel 93 i fördraget.
EnglishThis is outside the scope of how we work professionally in this field.
Hennes uttalande ligger utanför vårt sedvanliga sätt att arbeta.
EnglishSuch issues are also outside the scope of the regulation.
Inte heller sådana frågor faller inom ramen för denna förordnings räckvidd.
EnglishAm I not right in thinking that sugar fell outside the scope of the Berlin agreements?
För är det inte så att socker föll utanför Berlinavtalet?
EnglishThat applies particularly to this case, which falls outside the scope of EU legislation.
Det gäller i synnerhet för det föreliggande fallet, som ligger utanför EG-rättens tillämpningsområde.
EnglishHowever, the directive does not apply to activities which fall outside the scope of the EU treaties.
Direktivet gäller emellertid inte verksamheter som faller utanför EU-fördragens räckvidd.
EnglishThe issue of land use was outside the scope of that report.
Frågan om markanvändning låg inte inom räckvidden för detta betänkande.
EnglishOne amendment - No 18 - falls outside the scope of the programme.
Ett ändringsförslag - nr 18 - faller utom ramen för programmet.
EnglishThe compromise achieved in the Council leaves self-employed hauliers outside the scope of the directive.
I kompromissen som rådet nådde hamnar åkeriägarna utanför direktivet.
EnglishAny development of harmonised regulatory approaches falls outside the scope of the framework programme.
Det ingår inte i ramprogrammet att utveckla harmoniserade, reglementerade tillvägagångssätt.

Other dictionary words

English
  • outside the scope of

Search for more words in the Romanian-English dictionary.