"outside world" translation into Swedish

EN

"outside world" in Swedish

See the example sentences for the use of "outside world" in context.

Similar translations for "outside world" in Swedish

outside noun
outside adjective
outside adverb
Swedish
outside preposition
world noun

Context sentences for "outside world" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
EnglishEconomies are also recovering in other regions of the world outside the Union.
Även i andra områden i världen, utanför unionen, återhämtar sig ekonomier.
EnglishIn 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
Yttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.
EnglishWe trust each other more and are more trustworthy for the citizen and the outside world.
Vi litar mer på varandra och är mer trovärdiga för medborgarna och omvärlden.
EnglishThe Union managed to appear consistent to the outside world, as visible responsibility.
I det sammanhanget lyckades EU att uppträda enhetligt utåt, en framträdande uppgift.
EnglishIts policy is often counterproductive and screens the problem from the outside world.
Den politik som förs är ofta kontraproduktiv och avskärmar problemet från yttervärlden.
EnglishThe involvement of the outside world, the Commission and Council, is an absolute must.
En delaktig omvärld, ärade kommission och råd, är ett absolut måste i det sammanhanget.
EnglishHow do we explain to the outside world that we cannot offer room for everyone?
Hur motiverar vi för omvärlden att vi inte kan erbjuda plats åt alla?
EnglishWe must, however, keep the communication channels to the outside world open.
Vi måste emellertid hålla kommunikationskanalerna med omvärlden öppna.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Jag anser att det som Jürgen Klute säger borde utgöra en del av en strategi i världen utanför.
EnglishIt is a serious situation which demands a response and action from the outside world.
Det är en allvarlig situation som kräver en reaktion och en handling från omvärldens sida.
EnglishThe first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
Det första skälet är att världen utanför Afghanistan vill skydda sig.
EnglishCut off from the outside world, Vientiane is trying to break this people.
Isolerad från yttervärlden försöker Vientiane bryta ner det här folket.
EnglishUp to now, the outside world has failed to help Cambodia develop a tolerant democracy.
Hittills har världen utanför Kambodja inte hjälpt landet att utveckla en tolerant demokrati.
EnglishOtherwise, in the outside world they will not know who to contact.
Annars kommer de inte att veta vem de ska vända sig till i världen utanför.
EnglishPeople in solitary confinement are totally cut off from the outside world.
I isoleringscellerna är människorna helt avskurna från omvärlden.
EnglishThe world economies outside Europe will show no mercy to us, nor should we expect them to.
De kommer att utnyttja våra svagheter, och som en följd kommer våra medborgare att drabbas.
EnglishSince then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
Sedan dess har omvärlden varit tyst anmärkningsvärt länge.
EnglishThe outside world must stand up for those prisoners and other opponents.
Omvärlden måste försvara dessa fångar såväl som andra motståndare.
EnglishThe European Parliament is being classed as the outside world, to which information is not provided.
Europaparlamentet klassas som världen utanför, dit information inte tillhandahålls.

Other dictionary words

English
  • outside world

Have a look at the Japanese-English dictionary by bab.la.