EN outsider
volume_up
{noun}

outsider
volume_up
outsider {comm. gen.}
Rather, changed behaviour throughout society has an impact on the individual: after all, who wants to be an outsider?
Det är snarare ett förändrat beteende i samhället som kan påverka individen, för vem vill egentligen vara en outsider?
What prompts my fundamental criticism, though, is the way in which the report gives the impression that the EU is, as an outsider, announcing to the developing countries what they may and may not do.
Jag måste emellertid kritisera att föredraganden i betänkandet ger ett intryck av att EU, som en ”outsider”, talar om för utvecklingsländerna vad de får eller inte får göra.
outsider
volume_up
icke-favorit {comm. gen.}
outsider (also: stranger, third party, third body)
volume_up
utomstående {comm. gen.}
Incidentally, this same government is screening off the central highlands to outsiders.
Samma regering försvårar för utomstående att resa in i det centrala höglandet.
Our energy industry is affected not only by outsiders, but also by our own mistakes.
Vår energiindustri påverkas inte bara av utomstående, utan också av våra egna misstag.
It gives outsiders with a very different agenda from ours a chance to escalate tensions.
Den ger utomstående med en helt annan agenda än vår tillfälle att trappa upp spänningen.

Context sentences for "outsider" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe ceiling above which an outsider's server may be closed down must be set very high.
Ribban för att stänga en utomståendes server måste sättas mycket högt.
EnglishThe ceiling above which an outsider' s server may be closed down must be set very high.
Ribban för att stänga en utomståendes server måste sättas mycket högt.
EnglishFurthermore, absolutely no attention is paid to what I will call the insider-outsider problem.
Vidare ägnas ingen uppmärksamhet alls åt vad jag skulle vilja kalla insider- och outsiderproblemet.
EnglishAn outsider might ask: ‘If that is the case, why do you need the money to decommission it in the 2007-2013 budget period?’
En lekman kanske undrar: ”om så är fallet, varför behöver ni då pengar för en avveckling under budgetperioden 2007–2013?”
EnglishAmbassador Wu was an outsider.
EnglishNaturally, it sees this from the perspective of an outsider and may even imagine - erroneously, I believe - that it is similar to America's own historical experience.
USA ser naturligtvis detta från en utomståendes perspektiv och kan till och med tro - felaktigt anser jag - att den liknar Amerikas egna historiska erfarenhet.
EnglishWhen considered from an outsider’s point of view – and I am sure this was one of the things Hampton Court achieved – I do think that there is new trust between the parties involved.
Sett från utsidan – och jag är säker på att det var något man lyckades med i Hampton Court – tror jag verkligen att det finns ett nytt förtroende mellan parterna som deltog.