"outsourcing" translation into Swedish

EN

"outsourcing" in Swedish

SV
SV

"outsourcing" in English

EN outsourcing
volume_up
{noun}

1. general

outsourcing
What is to be done about outsourcing the external employees whom we need?
Vad kommer att hända på området outsourcing, med de externa medarbetare som vi behöver?
We are currently facing massive off-shore outsourcing with all its consequences.
Vi står för närvarande inför en omfattande outsourcing till utlandet med allt vad det för med sig.
There is still great demographic pressure in some parts of the country, but today the problem of outsourcing is on the table.
Det demografiska trycket i vissa delar av landet är fortfarande stort, men i dag diskuteras problemet med outsourcing.

2. business

outsourcing (also: contract)
volume_up
entreprenad {comm. gen.}
The second problem is the outsourcing of visa applications.
Det andra problemet gäller utläggning av viseringsansökningar på entreprenad.
He has always focused on outsourcing of Parliament's services.
Han har alltid koncentrerat sig på att lägga ut parlamentets tjänster på entreprenad.
Here we have an example of outsourcing that is not working.
Här har vi ett exempel på när utläggande på entreprenad inte fungerar.

Context sentences for "outsourcing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
Enligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
EnglishThe factories that grew up in their place are outsourcing work overseas.
De fabriker som har ersatt gruvorna lägger ut arbetet till andra länder.
EnglishAnd what about the outsourcing arrangements which are being established?
Och hur förhåller det sig med de utkontrakteringsförfaranden som införs?
EnglishSuch sub-contracting effectively promotes the outsourcing of work.
Användningen av underleverantörer bidrar i praktiken till en externalisering av arbetet.
EnglishA further problem is the service charge involved in outsourcing.
Ytterligare ett problem är serviceavgiften i samband med utkontraktering.
EnglishThis is counterproductive and encourages more outsourcing in order to avoid social liability.
Detta är kontraproduktivt och uppmuntrar mer utkontraktering för att undvika socialt ansvar.
EnglishOutsourcing and, as a consequence, employers evading their responsibilities, are growing problems.
Utkontraktering och arbetsgivare som till följd av detta smiter från sitt ansvar är växande problem.
EnglishThe Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.
Kommissionen glömmer att nämna entreprenadverksamhet när den talar om säkerhet vid konsulära beskickningar.
EnglishI am also concerned that there is a policy of outsourcing all external funding programmes.
Jag är också oroad över att det finns en politik som syftar till att utkontraktera alla externa finansieringsprogram.
EnglishThe regulations on outsourcing also cause me some concern.
Bestämmelserna om utkontraktering oroar mig också.
EnglishQuota removal is likely to reshape the export of textile and clothing and global outsourcing trends.
Kommissionens meddelande av den 13 oktober 2004 om ” Textilier och konfektion efter 2005 ” är en huvuddel i denna strategi.
EnglishThe outsourcing of human rights and workers’ rights must follow on the heels of the outsourcing of capital.
Utflyttningen av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter måste följa i hälarna på utflyttningen av kapital.
EnglishThe trend for outsourcing in the 1990s has led to capital and also expertise being transferred abroad within the world economy.
Outsourcingtrenden i världsekonomin på 1990-talet ledde till att kapital och även expertis flyttades utomlands.
EnglishWhen I hear talk of outsourcing the examination of asylum applications, I really feel that everything has gone wrong.
När jag hör saker som att behandlingen av asylansökningar bör konkurrensutsättas känner jag verkligen att något har gått snett.
EnglishAn ongoing project of Occupational and Environmental Medicine in Lund is studying occupational effects of outsourcing quiet rubber asphalt.
Ett pågående projekt på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund studerar arbetsmiljöeffekter vid utläggning av tyst gummiasfalt.
EnglishOf course, we cannot extend the quotas after 2008, but as far as other solutions like outsourcing are concerned, my answer is 'yes '.
Givetvis kan vi inte förlänga eller utsträcka kvoterna efter 2008, men för andra lösningar, som till exempel utflyttning, är mitt svar ja.
EnglishAnother drawback with the EU's policy is the outsourcing of emission reductions to developing countries by means of the Clean Development Mechanism.
En annan nackdel med EU:s politik är utkontrakteringen av utsläppsminskningar till utvecklingsländer genom mekanismen för en ren utveckling.
EnglishOur tailor made outsourcing program provides a service platform for customer financing solutions on selected markets.
Vårt program skräddarsys för att anpassas till den enskilde exportören och innehåller en serviceplattform som ger möjlighet att erbjuda kundfinansiering på utvalda marknader.
EnglishMy group does not like outsourcing the collection of biometric identifiers, especially on premises without diplomatic and consular protection.
Min grupp tycker inte om att man utkontrakterar insamlingen av biometriska kännetecken, speciellt inte då det sker i lokaler utan diplomatiskt eller konsulärt skydd.
EnglishUnfortunately, this clause did not make it into the compromise between the Council and Parliament, which is now restricted to the first stage in outsourcing or subcontracting.
Tyvärr kom inte den klausulen med i kompromissen mellan rådet och parlamentet, som nu är begränsad till det första steget av utkontraktering.