"outspoken" translation into Swedish

EN

"outspoken" in Swedish

EN outspoken
volume_up
{adjective}

outspoken (also: licenced, licensed)
As the Commissioner has just said, we have to be outspoken and condemn wrongdoings or there is no point in observing.
Som kommissionsledamoten just sade måste vi vara frispråkiga och fördöma förseelser, annars tjänar det inte något till att observera.

Context sentences for "outspoken" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI congratulate a Member of Parliament for being so outspoken on behalf of his region.
Jag vill tacka en ledamot i parlamentet för att han är så öppenhjärtig om sin region.
EnglishThe Nicholson report is outspoken about this destabilisation strategy.
I betänkandet talas ett tydligt språk om den destabiliseringsstrategin.
EnglishOver the last year, Parliament has been an extremely active and outspoken participant in this debate.
Därigenom har kommissionen utan tvekan stärkt sin ställning i förhandlingarna med Förenta staterna.
EnglishOver the last year, Parliament has been an extremely active and outspoken participant in this debate.
Under det senaste året har parlamentet varit en ytterst aktiv och öppenhjärtig deltagare i denna diskussion.
EnglishEurope must be an independent, critical, yet outspoken, partner of a multilaterally trading United States.
Europa måste vara en oberoende, kritisk men uttalad partner till multilateralt agerande Förenta staterna.
EnglishIn addition, the European consumer has become more critical and outspoken over the past decades.
De europeiska konsumenterna har under de senaste decennierna också blivit allt mer kritiska och fått allt mer att säga till om.
EnglishIt is to be feared that we are less outspoken and firm in acting against discrimination than we were earlier.
Det finns en risk för att vi är mindre öppenhjärtiga och bestämda när det gäller att agera mot diskriminering än vi var tidigare.
EnglishMr Bhatti and Mr Taseer were outspoken critics of the blasphemy laws and at the forefront of efforts to amend them.
Shahbaz Bhatti och Salman Taseer var uttalade kritiker av hädelselagarna och stod i frontlinjen för ansträngningarna att ändra dem.
EnglishThere is an obvious reason why the Amsterdam Treaty does not go as far as the most outspoken federalists in the EU had hoped.
Att Amsterdamfördraget inte går lika långt som de mest uttalade federalisterna inom EU hade hoppats har sin givna förklaring.
EnglishAs the Commissioner has just said, we have to be outspoken and condemn wrongdoings or there is no point in observing.
Som kommissionsledamoten just sade måste vi vara frispråkiga och fördöma förseelser, annars tjänar det inte något till att observera.
EnglishRegarding renewables, our report is much more outspoken and your EU strategy and the Energy 2020 strategy are very vague.
När det gäller förnybara energikällor talar vårt betänkande klarspråk medan er EU-strategi och energistrategin 2020 är mycket vag.
EnglishI should like to point out that the European Council has rarely been so outspoken over the past few weeks as it was in that context.
Jag vill påminna om att Europeiska rådet de senaste veckorna sällan har uttalat sig så uttryckligen som i det avseendet.
EnglishYou are too outspoken, brother.
EnglishIf we are to have that, we must be outspoken in our criticism of the weapons industry and of the armed forces that use these weapons.
Vi är också bekymrade över att det är särskilt svårt att röja områden där just den här typen av aktiva vapen har lämnats kvar.
EnglishWe welcome the outspoken call by the Malaysian Bar Association - which represents 8 000 lawyers - for the abolition of caning.
Vi välkomnar det rättframma kravet från det malaysiska advokatsamfundet, som företräder 8 000 advokater, på att spöstraffet ska avskaffas.
EnglishMr President, I would like to thank the rapporteurs of all the reports, and in particular Mr Elles for his outspoken and unbiassed report.
Herr ordförande! Jag vill tacka alla föredragandena av betänkanden, speciellt Elles, för ett djärvt och fördomsfritt betänkande.
EnglishIf we are to have that, we must be outspoken in our criticism of the weapons industry and of the armed forces that use these weapons.
Om vi skall ha ett totalförbud måste vi vara rättframma i vår kritik av vapenindustrin och av de väpnade styrkor som använder dessa vapen.
EnglishSaleh al-Mutlaq has been an outspoken critic of Iranian meddling in Iraq, and now the mullahs have insisted on his removal from the election.
Saleh al-Mutlaq har varit en uttalad kritiker av Irans ingripande i Irak, och nu har mullorna insisterat på att han ska uteslutas från att delta i valet.
EnglishWe must be even more forceful, more outspoken and more strategic in protecting intellectual property against the Chinese, and we must do that as quickly as possible.
Kina handlar alltför mycket i tradition av Konfucius, den kinesiska filosof enligt vilken det var lovvärt att efterlikna en mästare.
EnglishFor many years he was a Communist apparatchik, a friend of Mr Kádár, the dictator in Hungary, and an outspoken opponent of the values that we hold dear in the West.
Från Estland har vi Siim Kallas som under 20 år var byråkrat i det sovjetiska partiet innan hans nyligen förvärvade smak för kapitalismen gav honom problem.