EN outstanding
volume_up
{adjective}

1. general

Europe still produces the most outstanding intellectual giants.
Europa frambringar fortfarande de mest enastående intellektuella storheter.
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
EU uppmärksammar enastående bedrifter på dessa och många andra områden.
The presentation by Lady Ashton was equally important and outstanding.
Den höga representantens presentation var lika viktig och enastående.
outstanding (also: salient, emergent, prominent)
My group has a number of outstanding questions.
Min grupp har ett antal framträdande frågor.
I continue to regard this amendment as still outstanding and ask you to have a check carried out.
Jag tycker liksom tidigare att detta ändringsförslag är framträdande och ber er att genomföra kontrollen.
European standardisation has already played an outstanding role in supporting European policy for more than 20 years.
Europeisk standardisering har redan haft en framträdande roll som stöd av EU:s politik i över 20 år.
outstanding
This system should ensure that major amounts will not be outstanding indefinitely.
Detta system skulle säkerställa att stora summor inte blir utestående på obestämd tid.
The Commission will come back to other outstanding issues in the report next year.
Kommissionen kommer tillbaka till andra utestående frågor i betänkandet nästa år.
Mrs Theato mentioned the need to reduce outstanding commitments.
Theato nämnde minskningen av de utestående åtagandena.
It has a pro-European prime minister and an outstanding pro-European president.
Landet har en proeuropeisk premiärminister och en framstående proeuropeisk president.
Our hearts and souls tell us you will be an outstanding Commissioner.
Våra hjärtan och själar säger oss att ni kommer att bli en framstående kommissionär.
The inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
Inrättandet av konventet förblev dock den enda framstående prestationen.
outstanding (also: unresolved, unsettled, unsolved)
volume_up
olöst {adj.}
There is an outstanding question: the question of the name is still outstanding.
Det finns en fråga som fortfarande är olöst, och det är namnfrågan.
There is still one outstanding issue - that of terminal dues.
En fråga står ännu olöst - den om terminalavgifter.
Fourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
För det fjärde är betalningsmodellen alltjämt en olöst fråga. För närvarande gäller modellen att emittenten betalar.
We have good, and in some cases outstanding, research capacities.
Vi har bra och i vissa fall utomordentlig forskningskapacitet.
We fully and entirely support the outstanding report by my friend Gerhard Botz.
Vi stöder helt och hållet min vän Gerhard Botz utomordentliga betänkande.
It is an outstanding matter that we need to address very quickly.
Det är en utomordentligt viktig fråga, som vi måste försöka lösa så snabbt som möjligt.
outstanding (also: unpaid)
In the spring outstanding commitments under the Structural Funds reached EUR 80 billion.
I våras innehöll strukturfonderna obetalda betalningsåtaganden till en summa av hela 80 miljarder euro.
A second notice for three outstanding tickets.
En andra påminnelse för tre obetalda böter.
The loan only prevents the outstanding debts from continuing to exist.
Lånet förhindrar endast att de obetalda skulderna blir kvar.
outstanding
The entire company structure is affected, including management and trade union representatives who had taken part in a demonstration calling for the payment of outstanding wages.
Hela företagsstrukturen berörs, inklusive arbetsgivar- och fackföreningsrepresentanter som deltagit i en demonstration där man krävde utbetalning av innestående löner.
Can the Commission give a date for payment of the amounts outstanding, on which a number of the charitable organisations involved in the programme depend for their continued existence?
Kan kommissionen ange när den kommer att betala ut de innestående medel som vissa av de välgörenhetsorganisationer som deltar i programmet är beroende av för sin överlevnad?
outstanding
volume_up
ogjord {adj.}
Firstly, we want to see outstanding items resolved and we encourage the Commission and the Dutch presidency to focus on the item of the legal basis in particular.
För det första vill vi se ogjorda uppgifter lösta och vi uppmuntrar kommissionen och det holländska ordförandeskapet att i synnerhet inrikta sig på frågan om rättslig grund.
outstanding (also: unpaid, undischarged)
The volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
Volymen av obetalda bostadslån överstiger redan den amerikanska statsskulden.
It states that the increase in outstanding commitments has never been as high.
Där fastslås att ökningen av obetalda åtaganden aldrig har varit så stor.
In the spring outstanding commitments under the Structural Funds reached EUR 80 billion.
I våras innehöll strukturfonderna obetalda betalningsåtaganden till en summa av hela 80 miljarder euro.

2. business

outstanding (also: unpaid, unsettled)

Synonyms (English) for "outstanding":

outstanding

Context sentences for "outstanding" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow does the Commission propose to resolve the outstanding whistleblower cases?
Hur tänker kommissionen lösa de återstående fall av missförhållanden som anmälts?
EnglishMr President, I too should like to thank Mrs Smet for a quite outstanding report.
Herr talman! Jag vill också gärna tacka Smet för ett utomordentligt betänkande.
EnglishI would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Jag vill uppmuntra er att visa uthållighet när det gäller de återstående frågorna.
EnglishWhat use is it if a car produces outstanding figures when tested at 20 degrees?
Vad hjälper det om en bil visar lysande värden i en testcykel som utförs vid 20ºC?
EnglishToday we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
I dag försöker vi lösa blockeringen av de förslag som väntar på lösning hos rådet.
EnglishShe has embarked on her new post in the Commission in an outstanding fashion.
Hon har inlett arbetet på sin nya post i kommissionen på ett utomordentligt sätt.
EnglishWe reached a political agreement on all the questions which were still outstanding.
Där uppnådde vi då ett politiskt avtal när det gäller alla kvarvarande frågor.
EnglishI shall discuss the matter with those Member States that have outstanding concerns.
Jag kommer att ta upp frågan med de medlemsstater som fortfarande har problem.
EnglishI am very pleased that a number of the outstanding issues have been resolved.
Det gläder mig mycket att man har kommit tillrätta med många av de olösta frågorna.
EnglishI wish to thank the rapporteur for his outstanding work towards this goal.
Här vill jag passa på tillfället att tacka föredraganden för ett utmärkt arbete.
EnglishMr President, I should like to thank the two rapporteurs for two outstanding reports.
Herr talman! Jag vill tacka de två föredragandena för två utmärkta betänkanden.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Om så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
EnglishI am most grateful for the outstanding cooperation we have developed over these years.
Jag är mycket tacksam för det utmärkta samarbete vi har haft under de här åren.
EnglishThis includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
I detta sammanhang bör alla kvarstående bilaterala frågor lösas, t.ex. frågan om ...
EnglishFrom my point of view there are still some outstanding issues to be clarified.
Jag anser att det fortfarande återstår en del frågor som måste klarläggas.
EnglishThe Gateway to Japan project is also outstanding as a trade promotion project.
Även projektet Gateway To Japan är utmärkt som handelsbefrämjande projekt.
EnglishWe fully and entirely support the outstanding report by my friend Gerhard Botz.
Vi stöder helt och hållet min vän Gerhard Botz utomordentliga betänkande.
EnglishThe main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Det största kvarvarande problemet är skeppsvarven längs den adriatiska kusten.
EnglishHe has spoken with me on more than one occasion about the outstanding issues.
Han har vid mer en ett tillfälle talat med mig om de kvarstående frågorna.
EnglishMy thanks also go to Messrs Mastorakis and Pomés Ruiz for their outstanding work.
Mitt tack går också till kollegerna Mastorakis och Pomés Ruiz för deras utmärkta arbete.