"to outstrip" translation into Swedish

EN

"to outstrip" in Swedish

EN to outstrip
volume_up
[outstripped|outstripped] {verb}

Because we shall simply outstrip you in population growth. '
För i fråga om befolkningstillväxt kommer vi helt enkelt att överträffa er
Because we shall simply outstrip you in population growth.'
För i fråga om befolkningstillväxt kommer vi helt enkelt att överträffa er."
Everyone wants to outstrip the others and agriculture would be able to take the wind out of the sails of the other budget components.
Var och en vill vara bättre än de övriga och jordbruket skulle kunna överträffa de andra delarna i budgeten.
to outstrip (also: to outrun, to outpace)

Context sentences for "to outstrip" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should outstrip them by far. Unfortunately, nothing is further from the truth.
Vi borde befinna oss långt före dem, men tyvärr är det alls inte så.
EnglishSo whoever wants to become a farmer in Europe must outstrip their counterparts elsewhere in the world.
Den som vill bli jordbrukare i Europa måste alltså göra mer än unga jordbrukare på andra håll i världen.
EnglishThe EU has entered a period of economic acceleration and may outstrip the United States of America in terms of growth.
EU har gått in i en period av allt snabbare ekonomisk utveckling och kan gå om Förenta staterna när det gäller ekonomisk tillväxt.
EnglishSuch disasters, which are increasing in scale, are the result of decades of ecological negligence and may eventually outstrip the EU's ability to provide assistance.
Det är dock uppenbart att om ni vill bekämpa utsläppen av växthusgaser så är det där ni måste börja.
EnglishCertainly in the field of education and the provision of information, I do not expect Europe to outstrip the individual Member States.
I synnerhet vad gäller undervisning och upplysning förväntar jag mig inte att Europa skall lyckas bättre än de individuella medlemsstaterna.
EnglishIt is quite clear that if this industry keeps growing as it is, it will soon outstrip the supply of resources from industrial fishing.
Om denna näringsgren fortsätter att växa i nuvarande takt är det ganska uppenbart att resurstillgången från det industriella fisket snart inte kommer att räcka till.
EnglishThe Commission is aware that, for example, the costs involved in establishing a business or a small business over here far outstrip the costs in the United States.
Kommissionen är mycket medveten om att till exempel kostnaderna för upprättande av ett företag är mycket högre här än i Förenta staterna.
EnglishTheir infrastructure, communication and control facilities outstrip those available to the police or courts in the countries of origin or transit.
De förfogar över en bättre infrastruktur och bättre kommunikations- och kontrollmöjligheter än polisen och andra rättsliga myndigheter i ursprungs- och transitländerna.
EnglishIn the interests of retaining the EU's competitive advantage, the launch must not be delayed, otherwise other countries such as China, India and Japan will outstrip us.
För att bevara EU:s konkurrensfördel får lanseringen inte försenas, eftersom andra länder såsom Kina, Indien och Japan annars kommer att gå förbi oss.
EnglishWishes for the future ought not, however, to be allowed to outstrip the historic task of taking advantage now of the historical opportunity to unify the whole of Europe.
Tillkommande önskemål får emellertid inte tillåtas gå ut över det historiska uppdraget att nu ena och tillvarata den historiska möjligheten att ena hela Europa.
EnglishSuch disasters, which are increasing in scale, are the result of decades of ecological negligence and may eventually outstrip the EU's ability to provide assistance.
Dessa miljökatastrofer, vars omfattning ständigt ökar, framkallas av decenniers försummelser på miljöskyddsområdet och kan komma att överstiga gemenskapens förmåga att ge bistånd.
EnglishIn my view, a far more pressing priority is a joint response to the challenge posed by India and China, which are beginning to outstrip us in terms of economic and political development.
Enligt min åsikt är det mycket mer angeläget med gemensamma reaktioner på den utmaning som Indien och Kina utgör, som börjar dra ifrån oss i den ekonomiska och politiska utvecklingen.