"outward" translation into Swedish

EN

"outward" in Swedish

SV
EN

outward {adjective}

volume_up
Design protection covers only the outward appearance of products.
Mönsterskyddet omfattar bara produkternas yttre.
But what has Quasimodo himself done except go no further than the outward appearance of this beautiful creature.
Men vad gjorde han annat än att stanna upp vid varelsens yttre.
This is an outward sign that all Member States are dealt with fairly in the treaties on which the Union is based.
Detta är ett yttre tecken på att alla medlemsstater behandlas rättvist i de fördrag som ligger till grund för unionen.
outward (also: out)
In this regard, we must also send a very clear outward signal that a reduction in the number of airspace blocks is absolutely necessary.
På den punkten måste vi också sända ut en mycket tydlig signal om att det är absolut nödvändigt att minska antalet luftrumsblock.
The extension of financial aid to Georgia is a practical demonstration of the EU reaching outward to our near neighbours with real assistance.
. – Det ökade finansiella stödet till Georgien är ett praktiskt exempel på att EU når ut till våra närmaste grannar med verklig hjälp.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
En kärnolycka är inte en linjär händelse: konsekvenserna sprider sig utåt på samma sätt som den radioaktivitet som fortfarande läcker ut i havet.

Synonyms (English) for "outward":

outward

Context sentences for "outward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Som Aristoteles hävdat är det inte utanpåverket som räknas, utan den inre betydelsen.
EnglishSometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
Ibland betalar man ett belopp för utresan och ett annat för tillbakaresan.
EnglishIt is necessary to know that there can often be contamination outward from the raw material itself.
Man måste känna till att det ofta är själva råvaran som kan förorsaka en smitta.
EnglishEurope needs an inclusive, outward-looking approach if racism is to be combated.
Europa behöver ett genomgripande, utåtblickande förhållningssätt om vi skall kunna bekämpa rasismen.
EnglishI am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
Jag är försiktig vad det gäller frågan om vi ska vända oss till aktörer utanför eller inom EU.
EnglishThirdly, our approach to combating poverty must be both international and outward-looking.
För det tredje måste vårt sätt att bekämpa fattigdomen vara både internationellt och utåtriktat.
EnglishThat is the kind of Europe I believe we all want: an open, outward-looking, generous Europe.
Det är den sorts Europa som jag anser att vi alla vill ha: ett öppet, utåtvänt, generöst Europa.
EnglishHowever, we have to consider not only outward-looking, but also inward-looking, quality criteria.
Vi måste dock inte bara ta hänsyn till utåtriktade utan även inåtriktade kvalitetskriterier.
EnglishIt has become the outward expression of one of the happiest periods in our long European history.
Det har blivit uttrycket för en av de lyckligaste perioderna i vår långa europeiska historia.
EnglishAs with the equality programme, what is needed is an instrument with an outward effect.
Liksom när det gäller programmet för jämställdhet mellan könen krävs ett instrument med en synlig effekt.
EnglishEurope’s civil service must be well organised and outward looking.
Europas förvaltning måste vara välorganiserad och utåtriktad.
EnglishThe European Community is the world's largest outward investor.
Europeiska gemenskapen är världens största utrikesinvesterare.
EnglishHowever, we have to consider not only outward-looking, but also inward-looking, quality criteria.
Fru kommissionsledamot, vi vill på det varmaste inbjuda er att delta i denna arbetsgrupp och följa dess arbete.
EnglishIs this the outward-, forward-looking one?
Är det denna modell som är den utåtriktade, den framtidsinriktade?
EnglishThe outward token of credit is not a collateral loan.
Ett kreditbevis är inte detsamma som en reell kredit.
EnglishFrom all outward appearances, John had everything going for him.
EnglishThe negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones.
I den text som förhandlats fram för detta frihandelsavtal ges möjlighet att utse zoner för passiv förädling.
EnglishWe must be outward-looking in this Parliament.
Vi måste vara utåtriktade i detta parlament.
EnglishResolution 1199, adopted by the United Nations Security Council on 23 September, was the first outward sign of this.
Resolution 1199 som antogs av Förenta nationernas säkerhetsråd den 23 september kom som ett första tecken på detta.
EnglishThis is an outward sign that all Member States are dealt with fairly in the treaties on which the Union is based.
Vi förespråkar också att varje land skall fortsätta att ha sin egen kommissionär i Europeiska kommissionen i framtiden.