"to outweigh" translation into Swedish

EN

"to outweigh" in Swedish

EN to outweigh
volume_up
[outweighed|outweighed] {verb}

to outweigh (also: to weigh out)
to outweigh (also: to overweigh)

Context sentences for "to outweigh" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, in my opinion the disadvantages of the regulation outweigh the advantages.
Enligt min uppfattning väger dock nackdelarna med regleringen tyngre än fördelarna.
EnglishIn conclusion, this is a fair proposal whose advantages outweigh the disadvantages.
Det här är sammanfattningsvis ett rättvist förslag som har fler fördelar än nackdelar.
EnglishThe advantages of time zones cannot possibly outweigh the benefits of standardisation!
Begreppet med tidszoner kan inte ställas mot likriktandets välgörande verkan!
EnglishToday, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
Möjligheterna med det här avtalet överträffar idag klart och tydligt det som är ovisst.
EnglishHowever, for me, the positive results of the vote outweigh the negative ones.
För mig uppväger dock de positiva resultaten av omröstningen de negativa.
EnglishThe savings in administrative costs more than outweigh initial outlay.
Besparingarna på administrativa kostnader uppväger mer än väl utgiften i början.
EnglishI think the advantages to all sides of these accessions outweigh the disadvantages.
Jag tror att fördelarna med anslutningen överväger, och dessutom finns de på alla plan.
EnglishI cannot see how the advantages of this proposal significantly outweigh the disadvantages.
Jag kan inte se att fördelarna med detta förslag tydligt överväger nackdelarna.
EnglishThe benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
Fördelarna med ett sådant avtal kommer att vara långt större än den ekonomiska kostnaden.
EnglishThe benefits of being a PhD student outweigh easily the disadvantages.
– Fördelarna med att doktorera överväger dock lätt de nackdelar som finns.
EnglishHowever, for me, the positive results of the vote clearly outweigh the negative ones.
För mig överväger dock omröstningens positiva resultat de negativa.
EnglishThe costs and risk involved far outweigh any conceivable benefits.
De kostnader och risker det handlar om uppväger vida alla tänkbara fördelar.
EnglishThe interests of the American oil industry thus apparently outweigh the environmental interest.
Den amerikanska oljeindustrins intressen väger uppenbarligen tyngre än miljöintressen.
EnglishWe must never lose sight of the fact that the benefits of enlargement far outweigh the costs.
Vi bör aldrig glömma bort att fördelarna med en utvidgning i hög grad uppväger kostnaderna.
EnglishAt the same time the good news in this proposal clearly outweigh the bad.
Samtidigt överskuggar de goda nyheterna i förslaget de dåliga.
EnglishBy transforming biomass, we can achieve earnings that far outweigh the losses on sugar.
Genom att omvandla biomassa kan vi skapa vinster som gott och väl uppväger förlusterna från socker.
EnglishThe advantages of the Internet largely outweigh its disadvantages.
I fallet Internet överväger emellertid i det stora hela fördelarna.
EnglishThe report's main conclusion is that the benefits of adoption of IFRS 8 would outweigh its costs.
Rapportens huvudsakliga slutsats är att fördelarna med IFRS 8 skulle uppväga dess kostnader.
EnglishThere will be both risks and opportunities; obviously the latter will outweigh the former.
Dessa återverkningar medför såväl risker som möjligheter. Naturligtvis är de senare fler än de förra.
EnglishHowever, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.
Jag tror dock att fördelarna är mycket större än nackdelarna.

Other dictionary words