EN

over {noun}

volume_up
1. sports: "cricket"
over
volume_up
over {comm. gen.}
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
The Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
För viktiga pris- och stödnivåer föreslår kommissionen en roll over.
Help her shut down the game in 12 hours, or it's game over for everyone.
Hjälp henne att stänga ner spelet inom 12 timmar, annars är det game over för oss allihop.
SV

over {common gender}

volume_up
1. sports
over
volume_up
over {noun} (cricket)
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
The goal is to maintain and increase the networked activities over time.
För viktiga pris- och stödnivåer föreslår kommissionen en roll over.
The Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
Hjälp henne att stänga ner spelet inom 12 timmar, annars är det game over för oss allihop.
Help her shut down the game in 12 hours, or it's game over for everyone.

Synonyms (English) for "over":

over

Context sentences for "over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGive the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Överlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv så räddar den liv.
EnglishTo date over two thirds of programme funds have been allocated to this priority.
Hittills har två tredjedelar av programmets medel avsatts för denna prioritering.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
EnglishThis assignment then has priority over the Paragraph Style and document language.
Den här tilldelningen har högre prioritet än styckeformatmall och dokumentspråk.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishPublic opinion in Europe was clearly divided over the question of invading Iraq.
Den allmänna opinionen inom EU var klart delad när det gällde invasionen av Irak.
EnglishAnd therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem.
Och därför kan den sprida sig till hela Europa. Detta är ett europeiskt problem.
EnglishThese two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
De två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Om två månader är det väljarna som utnyttjar sin kontrollfunktion gentemot oss.
EnglishThe clash between two Member States over this unilateral ban could be disastrous.
Dispyten mellan två medlemsstater om detta ensidiga förbud kan bli katastrofal.
EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Så vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
EnglishThere are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
Det finns därför inga frågetecken kring vårt vänskapsförhållande med Brasilien.
EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Därför är invändningarna om att Europapatentet blir för dyrt inte tillämpliga.
EnglishSomeone who over 24 years after the event is still searching for her son Simon.
Någon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.
EnglishNot by building houses over there, but by organising a true peace conference.
Inte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
EnglishIllegal human trafficking in the EU is now worth over EUR 4 billion annually.
Den illegala människohandeln inom EU omsätter nu mer än 4 miljarder euro per år.
EnglishThere is a UK Presidency, it should preside over matters and it is not doing so.
Det finns ett brittiskt ordförandeskap som borde leda arbetet men som inte gör det.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Utöver detta måste det dock finnas en gemensam dröm att förena oss som européer.