"overarching" translation into Swedish

EN

"overarching" in Swedish

EN overarching
volume_up
{gerund}

overarching
overarching
overarching

Context sentences for "overarching" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe stability of the euro must, of course, remain the crucial and overarching goal.
Eurons stabilitet måste naturligtvis förbli det avgörande och övergripande målet.
EnglishMr President, the overarching goal of any security policy is global disarmament.
Herr ordförande! Den övergripande målsättningen för säkerhetspolitiken är global nedrustning.
EnglishPoverty eradication was the over-arching theme to which we linked all the concrete issues.
Fattigdomsutrotning var det övergripande tema till vilket vi kopplade alla sakfrågor.
EnglishThe second area concerned is that of a fourth over-arching objective on equal opportunities.
Det andra området som berörs gäller ett fjärde övergripande mål för lika möjligheter.
EnglishGlobal disarmament should be the overarching goal of any policy on security.
Global nedrustning är ett övergripande mål för säkerhetspolitiken.
EnglishThe first is, of course, enlargement as the overarching consideration.
Två händelser är särskilt viktiga: Den ena är naturligtvis den övergripande utvidgningen.
EnglishYet safety in aviation cannot be ensured just by having rules, especially not overarching rules.
Flygsäkerhet följer dock inte bara av regleringar, i synnerhet inte av överregleringar.
EnglishOur overarching aim is to progressively improve water quality in European rivers and lakes.
Vårt övergripande mål är att successivt förbättra vattenkvaliteten i Europas floder och sjöar.
EnglishWe cannot support the proposal’s overarching aim of strengthening the EU as an international actor.
Vi kan inte stödja förslagets övergripande syfte att stärka EU som internationell aktör.
EnglishMember States must carry out an overarching review of their stance on nuclear energy.
Medlemsstaterna behöver genomföra en övergripande översikt av sin ståndpunkt när det gäller kärnkraft.
EnglishIt reflects the overarching priorities of the Lisbon strategy for growth and employment.
Det återspeglar de övergripande prioriteringarna i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.
EnglishWithout a doubt, the overarching goal of our dealings with Burma is the transition towards democracy.
Utan tvivel är vårt övergripande mål i våra förehavanden med Burma övergång till demokrati.
EnglishThe Community's position will incorporate three overarching goals:
Gemenskapens ståndpunkt kommer att ha tre övergripande mål:
EnglishThe overarching principle must be that ‘the polluter pays’.
Den övergripande principen skall vara att ”förorenaren betalar”.
EnglishSustainable development is an over-arching objective of the Union.
Hållbar utveckling är ett av unionens övergripande mål.
EnglishInternational train travellers saw the railways as one large overarching European institution.
De passagerare som reste internationellt uppfattade järnvägen som ett stort sammanhängande europeiskt system.
EnglishThey will have an overarching view and enhanced cooperation.
Det blir en övergripande syn och ett ökat samarbete.
EnglishFirstly, the overarching goal of the strategy is to create a more dynamic and competitive economy.
För det första är det övergripande målet för strategin att skapa en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi.
EnglishThe successful completion of enlargement negotiations is the overarching political priority.
Att få ett framgångsrikt avslut på utvidgningsförhandlingarna, är den politiska prioritet som överskuggar alla andra.
EnglishHe applied to the appropriate overarching professional body.
Han tog upp ärendet vid den behöriga myndigheten.