"to overcome" translation into Swedish

EN

"to overcome" in Swedish

EN to overcome
volume_up
[overcame|overcome] {verb}

to overcome
volume_up
övervinna [övervann|har övervunnit] {vb} (klara av (en svårighet))
We have overcome many of them and our political will is to overcome them all.
Vi har övervunnit många av dem, och vår politiska vilja är att övervinna dem alla.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Det finns två huvudsakliga hinder att övervinna här: administration och ekonomi.
The third perspective is to overcome obstacles and access problems.
Tredje temat: att övervinna hinder och tillgänglighetsproblem.
to overcome (also: to subdue)
volume_up
besegra [besegrade|har besegrat] {vb} (klara av (en svårighet))
There is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
Det finns även ett behov av att besegra dessa personers hämningar och undanröja hinder.
They will also make it possible now to overcome fear, prejudice, and hatred.
De kommer också att göra det möjligt att nu besegra fruktan, fördomar och hat.
We need political commitment to overcome the difficulties faced by European integration.
Vi behöver politiskt engagemang för att besegra de svårigheter som den europeiska integrationen står inför.
to overcome (also: to subdue)
volume_up
bemästra {vb} (klara av (en svårighet))
This will also enable us to overcome the problems associated with the...
På detta sätt kan vi också bemästra de problem, som har samband med...
This will also enable us to overcome the problems associated with the ...
På detta sätt kan vi också bemästra de problem, som har samband med ...
However, on its own it is not enough to overcome the challenge of illegal immigration.
Men i sig är den dock inte tillräcklig för att bemästra den illegala invandringen.
to overcome
volume_up
få bukt med {vb} (klara av (en svårighet))
These agencies' commitment to overcome said problems should, however, be highlighted.
Dessa byråers åtagande att bukt med dessa problem bör emellertid framhållas.
We all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.
Vi vill alla se till att Grekland kan bukt med problemen från det förgångna.
Health inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
Ojämlikhet i hälsa inom EU är ett faktum som vi måste bukt med.
to overcome (also: to prevail, to win)
Let us all, together, show our sang-froid and our capacity for reflection, and we shall overcome our differences.
Låt oss alla visa prov på kallblodighet och eftertanke; då kommer vi att segra över våra olika uppfattningar.
I therefore hope that vigorous political will will make it possible to overcome the remaining obstacles and that the forces of the Union will triumph over the forces of division.
Jag vill därför formulera en förhoppning om att en stark politisk vilja gör det möjligt att övervinna kvarvarande hinder och att unionens krafter kommer att segra över söndringens krafter.

Context sentences for "to overcome" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
Vi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
EnglishIt is up to the government and parliament of each country to overcome the crisis.
Det är regeringarna och parlamenten i dessa länder som måste ta sig ur krisen.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishTo overcome such problems, Korea has been pushing a policy of productive welfare.
För att lösa sådana här problem har Korea drivit en politik för produktiv välfärd.
EnglishThis is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.
EnglishIn order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
Det återstår emellertid fortfarande flera stora utmaningar innan detta kan uppnås.
EnglishAt this moment, they are indispensable tools to overcome the crisis on the markets.
I dag är detta oundgängliga verktyg för att råda bot på krisen på marknaderna.
EnglishThe initial constitutional problems of certain Member States have been overcome.
De ursprungliga konstitutionella problemen i vissa medlemsstater har lösts.
EnglishThese challenges were successfully overcome and the euro is firmly established today.
Dessa prövningar övervanns framgångsrikt, och euron är i dag stabilt förankrad.
EnglishI will not conceal the fact that I am also overcome by a certain wistfulness.
Vi hoppas att man har nått samförstånd och bred samstämmighet i dessa frågor.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Praktiska hinder måste undanröjas om rörligheten bland ungdomar ska främjas.
EnglishMr President, we can overcome the crisis and move forward if we act democratically.
Herr talman! Vi kan lösa denna kris och gå vidare om vi agerar demokratiskt.
EnglishI am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.
Jag är säker på att vi kommer att lyckas och klara av de väldiga utmaningarna.
EnglishCan one simply ignore it all whenever one is overcome by the craving for profit?
Kan man bara strunta i det hela så fort man överväldigas av profithunger?
EnglishWe have to help the poorest members of our society to overcome this situation.
Vi måste hjälpa de fattigaste i vår gemenskap att komma ur denna situation.
EnglishThank you to everyone, and let us hope that the final hurdles can be overcome.
Av de förslag och ändringar som vi lade fram kommer jag bara att nämna de viktigaste.
EnglishBy adopting an open and bold approach, we should be able to overcome these problems.
Genom att inta en öppen och djärv hållning borde vi kunna lösa dessa problem.
EnglishThank you to everyone, and let us hope that the final hurdles can be overcome.
Ett tack till alla och låt oss hoppas att de sista hindren kan övervinnas.
EnglishSome obstacles have undoubtedly been overcome, but others have yet to be removed.
En del hinder har utan tvivel undanröjts, men andra återstår att ta bort.
EnglishI completely agree that, with political will, we can overcome these problems.
Jag håller helt med om att vi kan lösa de här problemen med politisk vilja.