"overcrowding" translation into Swedish

EN

"overcrowding" in Swedish

EN overcrowding
volume_up
{noun}

overcrowding (also: congestion, overpopulation)
volume_up
överbefolkning {comm. gen.}
The original text gave overcrowding as the reason, as do some amendments, which I find very odd.
I ursprungstexten står det överbefolkning som skäl och det står även i diverse ändringsförslag.
I do not think you can say that overcrowding is a reason not to put someone in prison.
Jag tror inte att man kan säga att skälet till att inte sätta en person i fängelse är överbefolkning.
The original text states one reason for not putting someone behind bars, namely overcrowding.
Där står det i den ursprungliga texten ett skäl till att inte sätta någon i fängelse, nämligen överbefolkning.

Context sentences for "overcrowding" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the report, he says there is serious overcrowding in some of the transit sites.
I sin rapport skriver han att några av transitlägren är kraftigt överbefolkade.
EnglishA solution needs to be found to the problem of overcrowding in certain schools.
Vi måste hitta en lösning till problemet med att vissa skolor är trångbodda.
EnglishIt creates problems in the form of environmental damage, noise, overcrowding and accidents.
Det skapar problem i form av miljöförstöring, buller, trängsel och olyckor.
EnglishWe all know about prison overcrowding and the allegations of poor treatment of detainees.
Vi har alla hört om överfulla fängelser och anklagelser om att interner behandlas dåligt.
EnglishFor example, in my country, the Czech Republic, prison overcrowding is the most serious problem.
I mitt land till exempel, Tjeckien, är överbefolkade fängelser det allvarligaste problemet.
EnglishThere are plans to build an additional reception centre to ease the overcrowding at the existing ones.
För att avlasta de överfulla mottagningscentrumen ska ytterligare ett centrum uppföras.
EnglishThe combination of high temperatures, poor ventilation, overcrowding and lack of water can be lethal.
Kombinationen av höga temperaturer, dålig ventilation, överbeläggning och brist på vatten kan vara dödlig.
EnglishFood is poor, and there is serious overcrowding.
EnglishFirstly, concerning overcrowding.
EnglishThe overcrowding of European ports, especially in the Channel and the North Sea, makes these measures all the more urgent.
Dessa åtgärder blir alltmer brådskande till följd av överbelastningen i de europeiska hamnarna, framför allt i Engelska kanalen och Nordsjön.
EnglishThe stocktake also shows the connection between poverty, overcrowding, social exclusion and increased ill health and shorter life expectancy.
Kartläggningen visar också sambanden mellan fattigdom, trångboddhet, social utslagning och ökad ohälsa och kortare livslängd.
EnglishThe overcrowding problem on suburban trains will also be eased by the addition of more passenger carriages, and platforms will also be lengthened.
Problemet med överfulla pendeltåg kommer också att underlättas av införandet av flera passagerarvagnar, och plattformerna kommer också att förlängas.
EnglishThe causes are poverty, alcohol abuse, drugs, overcrowding and an extensive and growing trade based on pornography, prostitution and paedophilia.
Orsakerna är: fattigdom, alkoholmissbruk, droger, en blandning av dessa och en stor framväxande affärsvärksamhet kring pornografi, prostitution och pedofili.
EnglishThe European Parliament is also concerned about reports of serious overcrowding and poor conditions in the refugee camps established by the Sri Lankan Government.
Europaparlamentet känner också oro över rapporterna om allvarlig trängsel och usla förhållanden i de flyktingläger som inrättats av Sri Lankas regering.
EnglishIntensive methods of production have caused a large number of farmers to leave the land, which has contributed greatly to overcrowding in urban areas.
Den intensiva strävan efter en allt högre produktivitet har tömt landsbygden på en stor del av jordbrukarna och har i stället starkt bidragit till att täppa igen stadsområdena.
EnglishDespite the fact that international guidelines suggest single cell occupancy as the norm, overcrowding will be a feature of this new prison as soon as it opens.
Trots det faktum att internationella riktlinjer föreslår individuella celler som standard, kommer överbeläggning att bli ett faktum så snart institutionen tas i bruk.
EnglishThe only minor problem we encountered, which reflected the large turnout of enthusiasm to participate in the election, was slight overcrowding in some polling stations.
Det enda mindre problem vi påträffade, vilket speglade den stora entusiastiska uppslutningen av dem som ville delta i valet, var att vissa vallokaler var en aning överfulla.
EnglishThis is not going to solve the problem, in fact it ignores the problems of drug addicts who are only harming themselves and contributes to the overcrowding in prisons.
Detta kommer inte att lösa problemet, utan detta innebär att man blundar för missbrukarnas problem, som bara skadar sig själva, och bidrar till att fängelserna blir överfulla.
EnglishOne indication is the overcrowding of the European and Mediterranean routes, via Suez in particular, which are once again becoming the principle arteries of world transport.
En fingervisning är den ökande trafiken på de europeiska traderna och på Medelhavet, framför allt via Suez, som nu är på väg att åter bli en huvudartär för globala transporter.
EnglishPrecisely with that overcrowding of sties and the intensive transportation created by trade preventive vaccination offers the only opportunity of limiting outbreaks of disease.
Just i fråga om denna utrymmesbrist i stallen och den omfattande transporten som handeln orsakar är förebyggande vaccinering vår enda möjlighet att begränsa att sjukdomar bryter ut.