EN overflow
volume_up
{noun}

1. general

Some businessmen assume that they are entitled to subsidies from a government which is ostensibly overflowing with funding.
Vissa företagare utgår från att de har rätt till bidrag från en myndighet som själv uppenbarligen har pengar i överflöd.
overflow (also: deluge, flood, inundation, submergence)
volume_up
översvämning {comm. gen.}
The overflowing of the River Evros has caused widespread damage in adjoining areas in both Greece and Bulgaria.
Floden Evros översvämning har förorsakat omfattande förödelse i områdena kring floden, såväl i Grekland som i Bulgarien.
What can be done at local level is done locally, such as measures to prevent sewage systems from overflowing.
Det som kan göras på lokal nivå görs där, bland annat att vidta åtgärder för att förebygga översvämning av avloppssystemen.
overflow

2. technology

overflow

Context sentences for "overflow" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot leave the tap of iniquity running and believe that the vase will never overflow.
I vår orättvisa kan vi inte låta vattenkranen fortsätta att rinna och tro att bägaren aldrig kommer att rinna över.
EnglishNo longer can we have a huge state sector which will automatically take the overflow from the unemployed and give them meaningless jobs.
Vi kan inte längre ha en enorm statlig sektor som automatiskt kommer att ta huvuddelen av de arbetslösa och förse dem med meningslösa arbeten.
EnglishThe dikes along these canalised rivers have been built too close to the main flow and houses have been built in alluvial areas where flood water was previously allowed to overflow.
Längs dessa kanaliserade floder har vallarna byggts för tätt längs huvudfåran, och man har byggt hus i strandområden där högvattnet tidigare hade fritt spelrum.
EnglishThis situation was caused by the surge in electricity generation in wind power farms in northern Germany and the ensuing electricity overflow from Germany and Poland to the Czech network.
Denna situation orsakades av en överproduktion av el från vindkraftverken i Nordtyskland, vilket fick till följd att elen flödade över från Tyskland och Polen till det tjeckiska elnätet.