"overhaul" translation into Swedish

EN

"overhaul" in Swedish

EN overhaul
volume_up
{noun}

1. business

overhaul
volume_up
översyn {comm. gen.} (underhåll)
The Commission also talks about an overhaul of the common agricultural policy in 2002.
Kommissionen talar också om en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken 2002.
The purpose of this overhaul is to produce the same rules for all three institutions.
Syftet med denna översyn är att få fram samma regler för alla tre institutionerna.
This amounts to a radical overhaul of the European rules on animal transport.
Detta medför en genomgripande översyn av de europeiska bestämmelserna om djurtransporter.

2. other

overhaul (also: briefing, exposition, pass, passage)
volume_up
genomgång {comm. gen.}
We need radical overhaul, not just modifications.
Vi behöver en radikal genomgång, inte bara modifieringar.
The Commission and the Council must continue to push for the complete overhaul or withdrawal of the law on this basis.
Kommissionen och rådet måste fortsätta att arbeta för en fullständig genomgång eller ett tillbakadragande av lagen på denna grund.
We will ensure follow up, since it is clear the credibility of the government and the political system rests upon a major overhaul of the electoral system.
Vi kommer att säkerställa en uppföljning, eftersom det är uppenbart att regeringens och det politiska systemets trovärdighet grundar sig på en större genomgång av valsystemet.
overhaul (also: service)
volume_up
service {comm. gen.}

Context sentences for "overhaul" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe upshot will be that European agricultural policy will need a complete overhaul.
Konsekvensen blir att den europeiska jordbrukspolitiken måste förändras radikalt.
EnglishIn its communication, the Commission proposes to completely overhaul this situation.
Kommissionen föreslår i sitt meddelande att radikalt ändra det förhållandet.
EnglishThe project focuses on the MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) industry in aerospace.
Projektet fokuserar på MRO- (Maintenance, Repair, Overhaul) industrin inom aerospace.
EnglishThe road transport network is currently saturated and in need of an overhaul.
För närvarande är vägtransportnätet mättat - det måste få en ny dynamik.
EnglishMr President, Commissioner, the Packaging Directive is due for a general overhaul.
Herr talman, fru kommissionär! Det är dags att gå igenom förpackningsdirektivet ordentligt.
EnglishIf we were to overhaul the Regulation now, we would end up in a long-term codecision procedure.
Om vi skulle göra det nu så skulle vi hamna i en långvarig medbeslutandeprocess.
EnglishWhat we need is a radical overhaul, as the Commissioner proposed.
Vad som behövs är en radikal omarbetning, som kommissionsledamoten föreslog.
EnglishIt is clear that a radical overhaul of the Commission is long overdue.
Det står klart att en radikal omvälvning av kommissionen borde ha gjorts för länge sedan.
EnglishThis could perhaps be done in conjunction with the UN overhaul in September.
Det kanske man kan göra i samband med FN-översynen i september.
EnglishWhat we are dealing with here is a new CAP reform, an overhaul of the 1992 reform.
Det handlar om en ny reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, en nyutgåva av reformen från 1992.
EnglishMy colleague, Mrs Morgan, spoke earlier about the need to overhaul the whole discharge procedure.
Min kollega Morgan talade tidigare om behovet att se över hela ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishWhen I say 'overhaul the systems', I mean the areas which exacerbate the structural problems.
Med en förändring av systemen avser jag de områden som bidrar till de strukturella problemen.
EnglishWe must all back Commissioner Barnier in his proposal to overhaul the Structural Funds.
Vi måste alla stödja förslaget från kommissionsledamot Michel Barnier att se över strukturfonderna.
English. - (SV) The overhaul of emissions trading is a step forward compared with the current rules.
skriftlig. - Revisionen av utsläppshandeln är ett steg framåt från nuvarande regler.
EnglishWhen I say 'overhaul the systems ', I mean the areas which exacerbate the structural problems.
Med en förändring av systemen avser jag de områden som bidrar till de strukturella problemen.
EnglishIn the light of the overhaul of European legislation on Internet use, will the Commission say:
Med anledning av omläggningen av EU:s lagstiftning om Internetanvändning frågar jag kommissionen:
English(DE) Mr President, we need to overhaul the democratic process.
(DE) Herr talman! Vi behöver se över den demokratiska processen.
EnglishIn the European Council in June the course was set for an overhaul of financial market supervision.
Vid Europeiska rådets möte i juni var man inriktad på att se över tillsynen av finansmarknaden.
EnglishAn overhaul of this legislation is therefore overdue.
Därför är det högst angeläget med en modernisering av denna lagstiftning.
EnglishThe Member States should be called on, in more general terms, to overhaul their educational systems thoroughly.
Medlemsstaterna måste genomföra grundliga reformer av sina utbildningssystem.