"overlap" translation into Swedish

EN

"overlap" in Swedish

EN overlap
volume_up
{noun}

1. business

overlap (also: lap phasing, send-ahead)
volume_up
överlappning {comm. gen.}
We want to save the European rail industry unnecessary overlap and duplication of work.
Vi vill bespara den europeiska järnvägsindustrin onödig överlappning och dubbelarbete.
Where there is coexistence, or even overlap, it is natural to make comparisons.
Där det finns samexistens, eller till och med överlappning, är det naturligt att göra jämförelser.
Drug use and violence have, despite a certain overlap, been kept apart, with good reason.
Narkotikamissbruk och våld har skiljts på goda grunder, trots en viss överlappning.

Synonyms (English) for "overlap":

overlap

Context sentences for "overlap" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMove the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
Flytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
EnglishIn that way, our efforts will be along the same lines, rather than overlap.
Den tredje uppgiften gäller vårt behov av att reformera Washingtonsamförståndet.
EnglishMany of the proposals featuring in it overlap with various other initiatives.
Många av de förslag som lagts fram här överlappar diverse andra initiativ.
EnglishNested changes are changes where different actions overlap in a text passage.
Kapslade ändringar är sådana där olika åtgärder för ett textställe delvis sammanfaller.
EnglishMember States launch initiatives that are never carried through and overlap with each other.
Medlemsstaterna inför initiativ som aldrig genomförs och som överlappar varandra.
EnglishMember States launch initiatives that are never carried through and overlap with each other.
Medlemsstaterna inför initiativ som aldrig genomförs och som överlappar varandra.
EnglishThat is why it is so important to link things together, because there is some overlap.
Därför är det så viktigt att knyta samman saker eftersom det finns en del överlappningar.
EnglishAreas can overlap, and the last defined area takes precedence where they overlap.
På de överlappande ställena gäller det sist definierade området.
EnglishAll these areas overlap, albeit with the friction that this inevitably entails.
Alla dessa ämnen täcker delvis varandra, låt vara med den spänning som detta oundvikligen innebär.
EnglishAll individual objects are still selected together (and overlap in the correct sequence).
Alla enskilda objekt är fortfarande markerade (och ligger i rätt ordning ovanpå varandra).
EnglishIn general, use this operator to find resources that overlap.
I allmänhet använder du denna operatör för att hitta operatörer som överlappar.
EnglishThe common agricultural policy also shows a clear overlap with the goals of the Lisbon Strategy.
Den gemensamma jordbrukspolitiken sammanfaller också till stor del med Lissabonmålen.
EnglishReference has already been made to the overlap of work between regulatory authorities.
Vi har redan varit inne på regleringsmyndigheternas dubbelarbete.
EnglishOnly the area will remain in which all of the polygons overlap each other.
Endast de ytor blir kvar där alla polygoner överlappar varandra.
EnglishIt cannot be denied that the proposal contains areas which overlap with current instruments.
Det kan inte förnekas att förslaget innehåller områden som överlappar nuvarande instrument.
EnglishThere is an inevitable, indeed necessary, area of overlap with existing instruments.
Det är oundvikligt, ja nödvändigt, att verksamhetsområdena för olika instrument överlappar varandra.
EnglishA number of those amendments overlap and redrafting may be necessary for other reasons.
Några av ändringsförslagen är överlappningar, och ändringar i texten kan bli nödvändiga av andra skäl.
EnglishThis may mean better coordination, less overlap and more efficient use of expenditure.
Det kan innebära en bättre samordning, mindre av överlappningar och ett effektivare kostnadsutnyttjande.
EnglishI have not even mentioned the overlap which exists in a large number of these European credits.
Då har jag ändå inte talat om att det i väldigt många av de europeiska anslagen döljer sig dubletter.
EnglishThere is a great deal of overlap between all these communications.
Det finns en massa överlappningar bland dessa meddelanden.