"parameters" translation into Swedish

EN

"parameters" in Swedish

SV

"parameters" in English

EN parameters
volume_up
{plural}

parameters
A considerable amount of work has been done to enhance the understanding of the response of different materials and parameters involved and also to improve the process itself.
A considerable amount of work has been done to enhance the understanding of the response of different materials and parameters involved and also to improve the process itself.
This is a Model Describing the influence of parameters Such as contact pressure, flash temperature, roughness, lubricant, material properties on the risk of local scuffing or complete seizure
This is a model describing the influence of parameters such as contact pressure, flash temperature, roughness, lubricant, material properties on the risk of local scuffing or complete seizure

Synonyms (English) for "parameter":

parameter

Context sentences for "parameters" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEU 2020 does not yet deliver on these parameters, so we still have work to do.
Europa 2020 uppfyller ännu inte dessa parametrar, så vi måste arbeta vidare.
EnglishOn the other hand, the budget parameters suggest that there are continuing problems.
Å andra sidan tyder budgetens parametrar på att det fortfarande finns problem.
EnglishAd requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Annonsbegäran misslyckas om dessa parametrar inte ingår eller om de är felaktiga.
EnglishThe URL parameters will look like this:{ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.
Webbadressparametrarna ser ut så här:{ifsearch:[value]}{ifcontent:[value]}.
EnglishAlmost all of us have a notion of the parameters required in order to achieve peace.
Vi har nästan alla en föreställning om vilka parametrar som krävs för att uppnå fred.
EnglishThe idea of a report along the lines of parameters for lead has also been accepted.
Tanken med en rapport liknande den om blyparametrarna accepteras också.
EnglishIn fact, the parameters of the solution are well known, and have been known for some time.
Lösningens parametrar är faktiskt välkända, och det har de varit ett bra tag.
EnglishThe EU must act within the constraints and parameters of that reality.
EU måste agera inom de begränsningar och parametrar som gäller för denna verklighet.
English(EL) Madam President, today's debate is defined by two important parameters.
(EL) Fru talman! Dagens debatt kännetecknas av två viktiga parametrar.
EnglishIf we extend the parameters to include those aged 30, this figure will clearly be even higher.
Om vi vidgar kriterierna och tar med alla upp till 30 blir siffran klart högre.
EnglishThe Commission has proposed values and parameters which, in my view, are very tough.
Kommissionen har lagt fram värden och parametrar, som enligt min uppfattning är mycket tough.
EnglishThe request that's sent here includes a number of parameters -- or values.
Begäran som skickas hit omfattar ett antal parametrar, eller värden.
EnglishThe Commission has proposed values and parameters which, in my view, are very tough.
Kommissionen har lagt fram värden och parametrar, som enligt min uppfattning är mycket tough .
EnglishNor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Enligt Altmark-domen är den betalda kompensationen statligt stöd och måste förhandsanmälas.
EnglishAd requests will fail without these parameters included and well-formed.
Om parametrarna saknas eller har fel syntax misslyckas annonsbegäran.
EnglishNEPAD bases its approach on three fundamental options that I shall call the long-term parameters.
Nepad utgår från tre grundläggande val som jag kallar de långsiktiga parametrarna.
EnglishTwo aspects require particular attention, beginning with the financial parameters.
Det är framför allt två saker som jag skulle vilja framhålla. Det ena är de ekonomiska villkoren.
EnglishThe parameters (e.g. borders, hyperlinks) of the selected graphic object remain unchanged.
Parametrarna (t.ex. Inramning, Hyperlänkar) för det markerade grafikobjektet ändras inte.
EnglishIf we extend the parameters to include those aged 30, this figure will clearly be even higher.
Den information vi måste hantera och ge dem måste vara tydlig och specifik.
EnglishI hope our vote tomorrow will take account of these different parameters.
Jag hoppas att vi vid omröstningen i morgon kommer att ta hänsyn till dessa olika parametrar.