EN part
volume_up
{noun}

1. general

part (also: article, bit, bite, component)
volume_up
del {comm. gen.}
Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
EU måste ses som en del av lösningen och inte som en del av problemet.
The single currency is part of the problem, not part of the solution.
Den gemensamma valutan är en del av problemet, inte en del av lösningen.
How will the discrepancies between Part III and Part I be dealt with?
Hur kommer bristen på överensstämmelse mellan del III och del I att hanteras?
part (also: aspect, flank, page, point of view)
volume_up
sida {comm. gen.}
This budget is not least a personal success on your part, on the part of the Council.
Inte minst är denna budget också en personlig framgång för er, från rådets sida.
A dirty war on the part of the Russians, but also on the part of the Chechen rebels.
Ett smutsigt krig från den ryska sidan, men även från de tjetjenska rebellernas sida.
This migration policy on the part of the Union is based on an illusion, however!
Men denna migrationspolitik från unionens sida bygger på en illusion!
part (also: affair, article, asset, case)
volume_up
sak {comm. gen.}
If not, this is another part that must be included in the budgetary procedure.
Om så inte är fallet är detta också en sak som vidare måste inkluderas i budgetförfarandet
It is not our business to decide what countries should form part of EMU.
Det är inte vår sak att besluta om vilka länder som skall gå med i EMU.
I would like to focus on one thing, even if it is not part of the neighbourhood policy.
Jag skulle vilja koncentrera mig på en sak, även om den inte är en del av grannskapspolitiken.
part (also: direction, quarter, way)
Council and Commission, are these serious doubts on the part of Lithuania justified?
Rådet och kommissionen, är dessa starka tvivel från litauiskt håll befogade?
This is excellent work on the part of the Commission.
Detta är en synnerligen bra åtgärd från kommissionens håll.
We are seeing a great deal of hypocrisy here on the part of Member States and the Council.
De stänger sina egna dörrar och försöker att göra affärer på andra håll och försvagar därmed Europas ekonomi.
volume_up
uppgift {comm. gen.}
And a project of this scale calls for an exceptional effort on the part of all concerned.
En sådan uppgift kräver utomordentliga kraftansträngningar från alla inblandade.
Education has a major part to play in building an equal and integrated society.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
It is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Det är avgörande att alla industrigrenar fullgör sin uppgift, däribland flygindustrin.
part (also: agency, authority, body, organ)
I find that very worrying on the part of an institution that is the custodian of the European treaties.
Jag anser att det är mycket betänkligt för ett organ som är de europeiska fördragens väktare.
This is a multi-agency issue which we are following carefully as part of the reform process.
Detta är en fråga för flera myndigheter och organ, och vi följer den noga som en del av reformprocessen.
You could have won a grain of confidence if you had changed part of it.
Ni aviserar att ett europeiskt organ skall tillsättas, men behåller pengarna.
part
volume_up
part {comm. gen.}
(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
Cooperation is also taking part within research as well as projects and joint programmes.
Cooperation is also taking part within research as well as projects and joint programmes.
Consequently, I cannot agree with part 17 of Amendment No 9.
Jag kan följaktligen icke hålla med om avsnitt 17 i ändringsförslag 9.
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Section VI - Part A, Economic and Social Committee
Avsnitt VI - Del A: Ekonomiska och sociala Kommittén
Human rights clauses are a fundamental part of these treaties.
Dessa utgör en väsentlig beståndsdel i fördragen.
This matter is becoming an inherent part of the new agreement between the EU and Russia.
Denna fråga börjar bli en beståndsdel i det nya avtalet mellan EU och Ryssland.
This is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
Det är en beståndsdel i Kyotoprotokollet, som vi ju nästan enhälligt vill ratificera.
part (also: spare, spare part)
volume_up
reservdel {comm. gen.}
They must match the spare part produced by the manufacturer: in looks they must be identical.
Dessa delar måste motsvara den reservdel som tillverkaren producerar: till utseendet måste de vara identiska.
However, the proposal will give significant benefits to that part of the market.
Kommissionen uppskattar att reservdelar är 6 – 10 procent dyrare i de medlemsstater där de omfattas av formgivningsskydd.
At the moment, spare parts can only be sourced from the car manufacturer, not the spare part manufacturer.
Nu kan reservdelar bara kan beställas från biltillverkaren och inte från reservdelstillverkaren.
part (also: allotment, concern, due, lot)
volume_up
andel {comm. gen.}
We have heard that everywhere in the world services play a very important part in GNP.
Vi har hört att tjänster utgör en mycket stor andel av BNP överallt i världen.
I would say also the part in national budgets for research and development is small.
Jag menar också att den andel av de nationella budgetarna som avsätts för forskning och utveckling är för liten.
Madam President, first I have to present my own modest part in this overall report.
Jag vill först av allt presentera min - kvantitativt sett blygsamma - andel i detta gemensamma betänkande.
part (also: batch, match, round, connection)
Okay, now getting to a part -- I want to show design in illusions.
Ok, nu kommer ett parti - Jag vill visa design i synvillor.
Regrettably, we interpret these disturbances as forming part of the governing party's election campaign.
Vi tolkar, tyvärr, dessa intriger som en del av valkampanjen från det parti som sitter vid makten.
Regrettably, we interpret these disturbances as forming part of the governing party' s election campaign.
Vi tolkar, tyvärr, dessa intriger som en del av valkampanjen från det parti som sitter vid makten.
part (also: bit, cake, chip, cut)
Why then has the Commission based the directive on the wrong part of the Treaty?
Varför har då kommissionen grundat direktivet på fel stycke i fördraget?
We have managed to come to a compromise on only a very short part of this paragraph.
Vi har lyckats uppnå en kompromiss kring endast ett kort stycke av punkten.
Among the other main points, I should like to stress point 6(f) of Part B, concerning data processing.
Bland andra centrala punkter skulle jag vilja understryka del B, stycke 6 f.
It must also include an obligation on the part of the asylum seekers to cooperate in the procedure.
Den måste även innehålla en skyldighet för asylsökanden att samarbeta under förfarandet.
This report settles one part of this debt.
Med detta betänkande uppfyller vi en del av denna skyldighet.
We are part of the European Community and wish to accept the obligations involved.
Vi är en del av Europeiska gemenskapen och vill åta oss de skyldigheter detta innebär.
part (also: article, batch, body, branch)
volume_up
avdelning {comm. gen.}
The research started in 1979 as part of LTU's Department of Water Resources Engineering.
Verksamheten startade redan 1979 som del av LTUs avdelning för vattenteknik.
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Part III, Title III, Chapter I, Sections 2 and 4
Del III avdelning III kapitel I avsnitten 2 och 4
part (also: border, brim, brink, brow)
volume_up
kant {comm. gen.}
Yet there is no reason to suppose that Bavaria has produced more great scientists than the eastern part of Germany.
Det är dock inte känt att det kommer mer betydande vetenskapsmän från Bayern än från östra Tyskland.
The human part of this branch, way out on one end, is, of course, the one that we are most interested in.
Den mänskliga delen av denna gren, helt ute i ena kanten, är naturligtvis den som vi är mest intresserade av.
I very much hope to visit Kaliningrad myself in the early part of next year, and not just because Immanuel Kant spent the whole of his life there.
Jag hoppas verkligen själv kunna besöka Kaliningrad i början av nästa år och inte bara på grund av att Immanuel Kant tillbringade hela sitt liv där.
part (also: body part)
volume_up
kroppsdel {comm. gen.}
MRI is using magnetic fields and radio frequencies to scan the brain, or any part of the body.
MRI använder sig av magnetfält och radiofrekvenser för att scanna hjärnan, eller vilken kroppsdel som helst.
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
part (also: fraction)
volume_up
bråkdel {comm. gen.}
For example it has enabled us to fly from peripheral parts of the European Union to the centre for a fraction of the cost of 20 years ago.
Det har t.ex. gjort det möjligt för oss att flyga från perifera delar av Europeiska unionen till mer centrala delar till en bråkdel av den kostnad som var aktuell för 20 år sedan.
One thing is clear, as my fellow Members have said: there are 20 million tonnes of rubble to clear and only 5%, a minute part, has been cleared in a year.
En sak står klar, som mina kollegor redan har nämnt: Det finns 20 miljoner ton bråte att rensa bort, och endast fem procent, en bråkdel, har rensats bort på ett år.
part (also: draw, fate, lot, share)
volume_up
lott {comm. gen.}

2. music

part
volume_up
stämma {comm. gen.}
Happily, the Committee on Budgets has reconciled the various parts of internal policy.
Budgetutskottet har som tur är lyckats få inrikespolitikens olika delar att stämma överens med varandra.
And a number of sopranos uploaded their parts.
Och ett antal sopraner laddade upp sina stämmor.

3. law

part
Part 2 of the Act lays the foundation for reconciling Europeans with the Single Market.
I kapitel 2 i denna läggs grunden för att försona EU-medborgarna med den inre marknaden.
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Mr President, I shall now present the third part of my explanation of vote.
Jag kommer nu till kapitel 3 i mina röstförklaringar.

4. theatre

part
volume_up
roll {comm. gen.}
Europe must play its part in this successful international approach.
Europa måste spela sin roll i detta framgångsrika internationella handlande.
The Mediterranean plays a highly significant part in the European Union fisheries sector.
Medelhavet spelar en oerhört viktig roll i Europeiska unionens fiskesektor.
The Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Amerikanerna har spelat en viktig roll i utarbetandet av Baselstandarderna.

5. engineering

part (also: pitch)
volume_up
notparti {n}

Context sentences for "part" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
EnglishWe will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
Vi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Vi har inte glömt våra sju krav som antogs under den förra sammanträdesperioden.
EnglishBuilding a political, economic and social partnership forms part of our strategy.
Att skapa ett politiskt, ekonomiskt och socialt partnerskap ingår i vår strategi.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Den andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishOthers, for their part, focus mainly on what it has not yet been possible to do.
Vissa fokuserar huvudsakligen på vad som ännu inte har varit möjligt att göra.
EnglishI can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
Jag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.
EnglishThe best part is that we work in teams and may focus on one patient at a time.
Det bästa är att vi jobbar i team och får koncentrera oss på en patient i taget.
EnglishAnd that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
Och det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
EnglishHowever, I wanted to ask whether food security will be part of the discussions.
Jag vill emellertid fråga om livsmedelssäkerhet kommer att ingå i diskussionerna.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Jag är säker på att parlamentet aktivt kommer att delta i denna beslutsprocess.
EnglishThis meant that every Member who was interested in this issue could take part.
Detta innebar att alla ledamöter som var intresserade av denna fråga kunde delta.
EnglishMr Barroso, did Mr Schroeder, Mr Blair and Mr So-and-so take part in the hearings?
Var Gerhard Schröder, Tony Blair och den och den närvarande vid utfrågningarna?
English   Mr President, Minister, the second part of my question was completely ignored.
   – Herr talman, fru minister! Den andra delen av min fråga ignorerades helt.
EnglishOur seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
Haven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
EnglishThis is the last legislative part-session of this Parliament before the elections.
Detta är parlamentets sista sammanträdesperiod under mandatperioden före valen.