"particular" translation into Swedish

EN

"particular" in Swedish

SV

"particular" in English

EN particular
volume_up
{adjective}

particular (also: different, distinct, especial, exclusive)
We must combat a particular type of terrorism, a particular organisation.
Vi måste bekämpa en särskild sorts terrorism, en specifik organisation.
no preferential relations will exist with any particular religion or movement;
Ingen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
Restructuring is not a phenomenon that affects any Member State in particular.
Omstrukturering är inte ett fenomen som drabbar någon särskild medlemsstat.
particular (also: different, exclusive, express, peculiar)
This strikes one immediately and therefore merits particular attention.
Detta faller direkt i ögonen och kräver således speciell uppmärksamhet.
There is a particular situation in the United Kingdom regarding the payment of donors.
I Förenade kungariket råder en speciell situation angående ersättning till givare.
Of particular importance are developments in materials for chemical engineering applications.
Av speciell vikt är materialutveckling för kemitekniska applikationer.
particular (also: detailed, elaborate, explicit, profound)
In particular, can the Commission provide Parliament with more detailed information on the following questions:
Kan kommissionen förse parlamentet med mer detaljerad information vad gäller följande frågor:
I lack expert knowledge in this particular matter, but I wish to use this to illustrate the problems that appear when legal texts are made too detailed.
Jag saknar sakkunskaper i just denna fråga, men jag vill med detta illustrera de problem som uppstår när man är alltför detaljerad i sina lagtexter.
I should also like to call on the Commission to pay particular attention to the discrimination suffered by Christians and Christian churches in Muslim countries.
Jag föreslår att kommissionen borde förbereda en detaljerad rapport om de kristna kyrkornas situation i Mellanöstern, Afrika, Kina och Turkiet.
particular (also: accurate, attentive, careful, close)
It will also be built on scrupulous respect for fundamental rights and freedoms and on the guarantee of fair trials in particular.
Men det grundar sig även på en noggrann respekt för de grundläggande friheterna och rättigheterna och särskilt de processuella garantierna.
This applies in particular to proposed Amendment No 50, which includes cat food in the proposal tabled by Mr Böge, who I know takes a very careful approach to everything.
Det gäller i synnerhet ändringsförslag 50, som tar med kattfoder i Böges förslag; jag vet att han är mycket noggrann med allting.
That is the reason why I would ask you to bring your influence to bear so that this particular amendment is withdrawn tomorrow.
Generaldirektören och alla direktörer flyttades över till rådgivande tjänster medan kommissionen genomförde en noggrann undersökning om vilka som var direkt inblandade.
particular (also: fussy, priggish, faddish, fiddly)
volume_up
petig {adj.}
He implies that he would be willing to forget the sacrosanct rules of competition; that he would be less particular about state aid.
Han antyder att han skulle vara villig att strunta i de heliga konkurrensreglerna, att han inte skulle vara lika petig när det gäller statligt stöd.
I hear girls at NYU aren't at all particular.
Jag hör att tjejer på NYU inte alls är petiga.
particular (also: awkward, difficult, fastidious, finicky)
volume_up
kinkig {adj.}
particular (also: detailed, extensive, good)
It brings useful detail and, lastly, gives particular importance to small operators.
I betänkandet ges utförlig information och slutligen läggs särskild vikt vid små operatörer.
particular
particular (also: fastidious)

Context sentences for "particular" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
EnglishUpgrading the transport infrastructures applies in particular to rail transport.
Uppgraderingen av transportinfrastrukturer gäller särskilt järnvägstransporterna.
EnglishThere is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
EnglishIn particular, it permits selective access to the information within the system.
Framför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
EnglishThis particular crisis is an example that should set a precedent for the future.
Denna speciella kris är ett exempel som bör skapa ett prejudikat för framtiden.
EnglishHowever, it raises enormous questions of procedure, and in particular comitology.
Det medför emellertid enorma procedurfrågor, och i synnerhet kommittéförfarande.
EnglishIn this particular directive we can seek further clarification from the Council.
Då det gäller detta direktiv, kan vi be om ytterligare klargöranden från rådet.
EnglishWe support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
Vi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishIn the southern countries in particular, notes are far more popular than coins.
Särskilt i de sydligare länderna är papperspengar väsentligt populärare än mynt.
EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Låt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
EnglishLet me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Låt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
EnglishI am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Det är det, och det behöver det vara på grund av detta särskilda ämnes betydelse.
EnglishIn particular, we want to see much greater access for humanitarian aid agencies.
Vi vill särskilt se att biståndsorganisationer lättare får tillträde till området.
EnglishI would appreciate a statement from the Commissioner on that particular point.
Jag skulle uppskatta ett uttalande från kommissionären om denna specifika fråga.
EnglishI would like in particular to thank Mr Nicholson for the vital work he has done.
Jag vill särskilt tacka James Nicholson för det viktiga arbete han har utfört.
EnglishAs I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Som jag tidigare nämnde är det en fråga som särskilt oroar och intresserar mig.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Här handlar det om likaberättigande för alla människor som bor i ett visst land.